SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie podmiotami leczniczymi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie podmiotami leczniczymi
Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoPD-ZPL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Piotr Bromber
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Dostarczenie studentom teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania  podmiotami leczniczymi.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wykłady:

 1. Kompetencje menedżera podmiotu leczniczego.
 2. Zarządzanie personelem, rozwiązywanie sporów zbiorowych.
 3. Zarządzanie przez jakość w podmiotach leczniczych.

 

Projekt:

 1. Formy prowadzenia działalności leczniczej.
 2. Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 3. Decyzje inwestycyjne.
 4. Narzędzia racjonalizacji gospodarki lekami.
 5. Wykorzystania nowoczesnych technologii IT w działalności podmiotów leczniczych.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z zastosowaniem metody wizualizacji.

Projekt: dyskusja, praca z dokumentem źródłowym, wykorzystanie studiów przypadków.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia z wykładów jest pozytywna oceny z testu jednokrotnego wyboru przy założeniu osiągnięcia > 50% punktów.

Warunkiem zaliczenia projektu jest przygotowanie pracy pisemnej.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Zarządzanie podmiotem leczniczym, praca pod red. Głowacka. M. D, Galicki. J,  Mojs. E, Warszawa 2013.
 2. Malinowska – Misiąg. E, Misiąg. W,  Tomalak. M, Zarządzanie środkami publicznymi  w polskich szpitalach. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2008.
 3. Zemke - Górecka. A,  Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego prywatyzacja, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 4. Rój. J, Sobiech. J, Zarządzanie finansami szpitala. Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
 5. Strategia, finanse i koszty szpitala. Praca pod red. Stępniewskiego. J, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 6. Koncepcja sprawozdawczości szpitali ma potrzeby zintegrowanego sytemu oceny dokonań. Praca pod red. Hass – Symotiuk. M, Uniwersytet Szczeciński 2011.
 7. Talaga. J, Jankowiak – Gracz. H, Staszewski. R,  Farmakoekonomika i gospodarka lekiem. Od teorii do praktyki szpitalnej (w:) Zdrowie Publiczne  Nr 114(3)/2004.
 8. Czech. M, Farmakoekonomika jako narzędzie zarządzania w gospodarowaniu lekami w Polsce, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2006.
 9. Dercz. M, Rek. T, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz. Wolters Kluwer, 2012.
 10. Pietraszewska – Macheta. A, Nowe procedury kontraktowania i rozliczania z NFZ świadczeń medycznych – instruktaż  z wzorcową dokumentacją. Wydawnictwo ODDK,  2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Wróbel. A.  M,  Mediacja w Polsce – rola mediatora i procedura mediacyjna w zależności od rodzaju mediacji, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w sporach zbiorowych (w:) Świat i Polska wobec globalnych wyzwań.  Wybrane problemy. Praca pod red. R. Żelichowskiego.  Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas, Warszawa 2009.
 2. Goździkiewicz. A,  Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005,

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-05-2019 21:02)