SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Socjologiczne i psychologiczne aspekty ochrony zdrowia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Socjologiczne i psychologiczne aspekty ochrony zdrowia
Kod przedmiotu 04.3-WZ-EkoPD-SPAOZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Piotr Bromber
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentów podstawowych pojęć i kategorii socjologii i psychologii zdrowia i choroby, oraz socjologii medycyny. Celem przedmiotu jest ponadto przedstawienie zachowań związanych ze zdrowiem i chorobą jako ważnego elementu wiedzy o społeczeństwie i determinant funkcjonowania  systemów ochrony zdrowia.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wykłady:

 1. System ochrony zdrowia jako system społeczny.
 2. Socjologia zdrowia, choroby, medycyny – podstawowe pojęcia i teorie.
 3. Społeczne uwarunkowania zdrowia i choroby.
 4. Współczesne kierunki socjologicznych badań nad zdrowiem i chorobą.
 5. Socjologiczne koncepcje zdrowia i choroby.

Ćwiczenia:

 1. Socjoekonomiczne uwarunkowania stanu zdrowia.
 2. Wskaźniki chorób cywilizacyjnych.
 3. Zachowania w zdrowiu i chorobie.
 4. Etyczny charakter badań i eksperymentów medycznych.
 5. Biologiczny versus społeczno - kulturowy model zdrowia i choroby.
 6. Praktyczne wykorzystanie metod i technik badań społecznych w analizie systemu ochrony zdrowia.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z zastosowaniem metody wizualizacji.

Ćwiczenia: klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca w grupach, wystąpienie, praca z dokumentem źródłowym, wykorzystanie studiów przypadków.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia z wykładów jest pozytywna oceny z testu jednokrotnego wyboru przy założeniu osiągnięcia > 50% punktów.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru przy założeniu osiągnięcia > 50% punktów oraz przygotowanie projektu. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z testu i projektu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 38 26
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 37 49
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

 1. Bishop G. D, Psychologia zdrowia Wrocław: ASTRUM 2000.
 2. Boczkowski. A,  Indulski. A. J, Z zagadnień socjologii zdrowia publicznego: świadomość zdrowotna jako bariera i stymulator zmian w zdrowotnej sferze rzeczywistości. Studia Socjologiczne, 4(143), 1996.
 3. Giddens. A, Socjologia ciała - zdrowie, choroba i starzenie się, w: A. Giddens, (2004),Socjologia, PWN.Warszawa,
 4. Zdrowie i choroba. Perspektywa socjologiczna. Prac pod red. Piątkowskiego. W i Brodniaka W. A. Wyższa Szkoła Społeczno - Gospodarcza, Tyczyn 2003.

Literatura uzupełniająca

 1. Aronson. E, Człowiek - istota społeczna, przeł. Józef Radzicki, PWN, Warszawa 2006.
 2. Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny. Praca pod red.  Barańskiego, J,  Piątkowskiego, W, Wrocław 2002.
 3. Gerrig.  R. J, Zimbardo. Ph. G, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2009,
 4. Gniazdowski. A,  Zachowania zdrowotne, Łódź 1990.
 5. Psychologia zdrowia. Prac pod red.  Heszen. I, Sęk. H, PWN, .Warszawa 2007.
 6. Ostrowska, A, Elementy kultury zdrowotnej społeczeństwa polskiego, Warszawa 1980.
 7. Ostrowska. A, Styl życia a zdrowie, Warszawa 1999.
 8. Sokołowska. M, Granice medycyny, Warszawa 1980.
 9. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska - red. (2008), Socjologia codzienności. Kraków, Wyd. Znak, s. 678-757.
 10. Uramowska - Żyto. B, Zdrowie i choroba w świetle wybranych teorii socjologicznych. IFiS PAN, Warszawa 1992.

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-05-2019 21:00)