SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka zawodowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka zawodowa
Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoPD-PZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 12
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Mariola Michałowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 360 24 360 24 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu specyfiki przedsiębiorstwa/zakładu, organizacji i form pracy, rodzaju i charakteru zadań pojawiających się w działalności praktycznej przedsiębiorstwa/zakładu, w którym odbywana jest przez studenta trzymiesięczna praktyka zawodowa oraz o bezpieczeństwie i higienie pracy w przedsiębiorstwie/zakładzie związanym z wybraną sferą działalności gospodarczej.  Wykorzystanie w praktyce zawodowej zdobytej wiedzy. Przekazanie wiedzy dotyczącej norm prawnych i przepisów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa/zakładu. Poznanie warunków panujących na rynku pracy i zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych ze specjalnością studiów. Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce i pozyskiwania danych do analizowania konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych oraz wykorzystywania dostępnych materiałów i informacji potrzebnych do realizacji zadań w wybranym przedsiębiorstwie/zakładzie. Kształtowanie umiejętności gromadzenia materiałów do napisania pracy magisterskiej. Uzyskanie praktycznych i koniecznych umiejętności do podjęcia pracy. Zdobycie doświadczenia w ramach wykonywanych obowiązków w czasie trwania praktyki. Pomoc w wyborze przyszłej ścieżki kariery zawodowej.

Wymagania wstępne

Konieczność posiadania na czas trwania praktyk ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zakres tematyczny

Student odbywa praktykę w wybranym przez siebie zakładzie/przedsiębiorstwie. Zapoznaje się ze specyfiką przedsiębiorstwa/zakładu, organizacją i formami pracy. Zakres tematyczny zależy od wybranego zakładu/przedsiębiorstwa. Student współdziała z Kierownikiem praktyk w ramach powierzonych studentowi zadań i analizuje z opiekunem powierzone działania w toku indywidualnej rozmowy.

Szczegółowe wymogi formalne (regulamin), niezbędna dokumentacja oraz tryb i okres odbywania praktyki przedstawiany jest przez koordynatora praktyk studenckich WEiZ UZ na spotkaniu organizacyjnym w I kw. bieżącego roku akademickiego.

Metody kształcenia

Metody kształcenia zależą od wybranego zakładu/przedsiębiorstwa: praca z literaturą/dokumentami zakładu/przedsiębiorstwa, indywidualna praca - przygotowanie dokumentacji praktyk (wypełnienie dziennika praktyk), metoda zajęć praktycznych, wykład, dyskusja, pokaz, analiza planu praktyk z Kierownikiem praktyk.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praktyka zawodowa jest przedmiotem obowiązkowym. Regulamin praktyk zawodowych oraz instrukcja praktyk określa szczegóły dotyczące przygotowania, odbywania i zaliczania praktyk (360 godz). Zgodnie z § 16 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz planem studiów na WEiZ UZ wymiar godzinowy dla kierunku Ekonomia studiów II stopnia wynosi 360 godzin. Praktyka realizowana jest w ostatnim semestrze studiów. Student zobowiązany jest przygotować w porozumieniu z przedsiębiorstwem/zakładem pracy następujące dokumenty: skierowanie na praktykę, umowę z Kierownikiem praktyk lub porozumienie z przedsiębiorstwem/zakładem. Warunkiem zaliczenia praktyk jest przedstawienie po odbytych praktykach dokumentacji z każdego dnia odbytej praktyki w postaci Dzienniczka praktyk i indywidualna rozmowa podsumowująca odbytą praktykę z Kierownikiem praktyk, w której omawia zgromadzone doświadczenie w trakcie odbytych praktyk (K_W01, K_W07, K_W09, K_U04, KU_09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05). Regulamin Studiów UZ, §16 pkt. 6 określa warunki na jakich student może uzyskać zaliczenie praktyki bez obowiązku jej odbywania. Zgodnie z w/w §16 pkt. 6 koordynator praktyk może zwolnić studenta z obowiązku odbycia praktyki i zaliczyć ją na podstawie:

1) dokumentu potwierdzającego wykonanie pracy zarobkowej lub pracy realizowanej w ramach wolontariatu, stażu, w tym również za granicą,

2) udziału studenta w obozie naukowym, w pracach badawczych, wdrożeniowych lub artystycznych,

jeśli osiągnięte efekty kształcenia odpowiadają założonym dla praktyki.

Praktyka jest zaliczana przez koordynatora praktyk na podstawie wypełnionego Dzienniczka praktyk. Student jest oceniany przez opiekuna w miejscu odbywania przez niego praktyk.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 0 0
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 360 360
Łącznie 360 360
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 0 0
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 12 12
Łącznie 12 12

Literatura podstawowa

Według zaleceń zakładu/przedsiębiorstwa, w którym student odbywa praktykę.

Literatura uzupełniająca

Według zaleceń zakładu/przedsiębiorstwa, w którym student odbywa praktykę.

Uwagi

Informacje dotyczące praktyki zawodowej dostępne są na stronie Wydziału Ekonomii i Zarządzania: http://www.wez.uz.zgora.pl/studenci/praktyki-zawodowe


Zmodyfikowane przez dr Dorota Roszkowska-Hołysz (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 10:45)