SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sprawozdawczość finansowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sprawozdawczość finansowa
Kod przedmiotu 04.3-WZ-EkoPD-SF
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Rachunkowość i doradztwo finansowe
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Janina Jędrzejczak-Gas
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych. Przekazanie wiedzy na temat zasad sporządzania sprawozdań finansowych. Nabycie umiejętności sporządzania sprawozdań finansowych.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości finansowej.

Zakres tematyczny

Istota, cel, użytkownicy sprawozdania finansowego. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań w Polsce.Podstawowe elementy sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej. Bilans - istota i pozycje aktywów, charakterystyka pasywów. Zasady i procedura sporządzania rachunku zysków i strat. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Charakterystyka zestawienia zmiana w kapitale (funduszu) własnym. Przegląd informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.Przykład sporządzenia sprawozdania finansowego. ​​

Metody kształcenia

Klasyczna metoda problemowa, dyskusja panelowa i wielokrotna, metoda przypadków, metoda sytuacyjna.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia z przedmiotu kończą się zaliczeniem z oceną. Na ocenę z ćwiczeń składają się: pozytywna ocena z kolokwium (70%) oraz aktywność na zajęciach (30%).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2015.

Gabrusewicz W., Gabrusewicz P., Roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2015.

Świderska G., Więcław W., Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca

E. Walińska, B. Bek-Gaik, J. Gad, Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa - w kierunku integracji, UŁ, Łódź 2017.

Walińska E., MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2015.

Remlein M., Sprawozdanie finansowe jednostek gospodarczych. Przykłady i zadania, UE Poznań, Poznań 2015. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Janina Jędrzejczak-Gas (ostatnia modyfikacja: 25-04-2019 23:44)