SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Doradztwo finansowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Doradztwo finansowe
Kod przedmiotu 04.3-WZ-EkoPD-DF
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Rachunkowość i doradztwo finansowe
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Renata Manacka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest:

przekazanie studentom wiedzy o produktach i rozwiązaniach finansowych;

zapoznanie studentów ze sposobami zachowania się podmiotu gospodarującego wobec instytucji fiskalnych, jak również możliwościach wykorzystania określonych elementów polityki podatkowej do racjonalnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa;

prezentacja odpowiednich metod doradczych dzięki którym można szacować ryzyko i w różny sposób oddziaływać na wartość przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Pojęcie doradztwa finansowego. Obszary doradztwa finansowego. Doradztwo finansowe w działalności przedsiębiorstw, w obsłudze klientów przez banki, na rynku kapitałowym. Wybór produktów finansowych. Zadania doradcy finansowego. Wybrane problemy związane z wykonywaniem zawodu doradcy finansowego. Doradztwo podatkowe dla przedsiębiorstw. Podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Zryczałtowane formy podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Uznawanie przychodów i kosztów przy ustalaniu podstawy wymiaru podatku z prowadzonej działalności gospodarczej. Ulgi i odliczenia w podatku dochodowym. Opodatkowanie zysków kapitałowych. Zobowiązania podatkowe. Wykonywanie zobowiązań podatkowych. Decyzje podatkowe. Kontrola podatkowa. Egzekucja zaległości podatkowych. Strategie podatkowe przedsiębiorstw. Systemy ewidencji księgowej na potrzeby rozliczeń podatkowych w przedsiębiorstwie. Doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw. Plany finansowe. Wybór źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa (metody proste oraz dyskontowe). Doradztwo finansowe w kredytowaniu przedsiębiorstw. Koszty wykorzystania pozabilansowych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa (np. leasing). Skutki podatkowe leasingu operacyjnego i finansowego. Aspekt podatkowy strategii finansowania zakupu środków trwałych, np. samochodów /porównanie kosztów kredytu bankowego i leasingu/ - wykorzystanie tarczy podatkowej. Inwestycje w rozwiązaniach stosowanych w rachunkowości i prawie podatkowym. Wpływ stosowanych metod amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na podstawę opodatkowania. Doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw działających w skali globalnej. Aspekt międzynarodowy doradztwa finansowego. B. ćwiczenia Ocena opłacalności różnych form inwestowania środków pieniężnych, np. lokaty bankowe, obligacje, akcje, fundusze inwestycyjne, złoto inwestycyjne, wartości kolekcjonerskie, nieruchomości. Wypełnianie wybranych deklaracji podatkowych (PIT i VAT).

Metody kształcenia

Dyskusja, analiza przypadków, projekt

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie i przedstawienie projektu

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 18
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 32
Łącznie 55 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1. Jajuga K., Jajuga T., 2006. Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydanie 2, PWN, Warszawa.

2. Dębniewska, M. (red.), 2005: Konsulting finansowy w strategii rozwoju przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn.

3. Zachorowska A. (red. nauk.), Finansowe i logistyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Cz. 1 i 2, Wydaw. Wydz. Zarządzania Politechnik Częstochowskiej. Częstochowa 2004.

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 nr 183, poz. 1538).

5. Ustawa o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r. z późn. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86.

6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)

Literatura uzupełniająca

-

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Manacka (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 18:00)