SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kontrola i rewizja podatkowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kontrola i rewizja podatkowa
Kod przedmiotu 04.3-WZ-EkoPD-KRP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Rachunkowość i doradztwo finansowe
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Alicja Janusz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie przez studenta pogłębionej wiedzy dotyczącej struktury administracji podatkowej, a także zasad kontroli podatkowej i celno-skarbowej. Przekazanie studentom wiedzy na temat przeprowadzania audytu podatkowego w zakresie podstawowych tytułów podatkowych.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu  finansów publicznych  oraz rachunkowości finansowej.

Zakres tematyczny

Pojęcie i rodzaje kontroli rozliczeń podatkowych. Regulacje prawne dotyczące kontroli podatkowej i celno-skarbowej w Polsce.   Struktura Krajowej Administracji Skarbowej oraz podział zadań pomiędzy urzędami administracji skarbowej i urzędami celno-skarbowymi. Organizacja, zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli podatkowej i celno-skarbowej. Zasady przeprowadzania kontroli podatkowej i skarbowej.  Etapy kontroli podatkowej i celno-skarbowej. Prawa i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych. Postępowanie dowodowe w kontroli podatkowej. Istota, cel i zakres przedmiotowy rewizji podatkowej. Metodologia przeprowadzania audytu, wykaz dokumentów źródłowych i zakres badania. Specyfika funkcjonowania firm audytorskich. Źródła prawa podatkowego oraz odpowiedzialność podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób trzecich za zobowiązania podatkowe. Środki ochrony praw podatnika. Kontrola podatkowa a Jednolity Plik Kontrolny. Zarządzanie ryzykiem podatkowym: źródła ryzyka podatkowego, procedura podatkowa, strategie minimalizacji obciążeń podatkowych.

Metody kształcenia

W czasie ćwiczeń wykorzystane zostaną następujące metody kształcenia: klasyczna metoda problemowa, praca w grupach,  analiza tekstów z dyskusją i metoda przypadków.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia będzie średnia z ocen uzyskanych w trakcie ćwiczeń:

- za aktywność na zajęciach oraz za jakość realizowanych zadań (50% udziału w ostatecznej ocenie z ćwiczeń), - 

- z kolokwium (50% udziału w ostatecznej ocenie z ćwiczeń). 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 30
Łącznie 55 55
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

Sołoniewicz K., 2016, Jak przygotować się do kontroli podatkowej,  ODDK Spółka zo.o., Gdańsk.

Nowak T., Sędkowska A., Malinowski P. ,2013, Kontrola podatkowa, skarbowa i celna., Wolters Kluwer, Warszawa .

Melezini A., Zalewski D., 2012, Kontrola podatkowa przedsiębiorców.  Melezini, Dariusz Zalewski Wolters Kluwer, Warszawa.

Teszner K., 2012, Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce, Wolters Kluwer

Kulicki J., 2014, Kontrola skarbowa w systemie kontroli państwowej, Wolters Kluwer

Literatura uzupełniająca

Prawne i ekonomiczne determinanty systemu kontroli finansowej realizującej politykę fiskalną, pod red. E. Janik, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice .

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowe, Dz.U. z 2016 r. poz. 1947, z późn. zm.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 1997, Nr 137 poz. 926, z późn. zm. t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 771.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 07:43)