SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza umów i kontraktów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza umów i kontraktów
Kod przedmiotu 14.9-WZ-EkoPD- AUK
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Ekonomia przedsiębiorstwa
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Renata Manacka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie specyfiki umów i kontraktów handlowych, metod negocjowania i zawierania umów, najczęstszych klauzul stanowiących treść umów i kontraktów handlowych. Omówienie najważniejszych ryzyk związanych z zawieraniem umów i kontraktów handlowych. Nabycie umiejętności oceny treści umów i kontraktów handlowych oraz oceny ryzyk związanych z zawartymi umowami i kontraktami.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład: Uwarunkowania prawno - zwyczajowe umów handlowych, istota i formy umów, analiza ryzyk związanych z umową, zarządzanie ryzykiem przez sprzedającego i kupującego, zawieranie umów w formie oferty, formułowanie zapytania ofertowego, formułowanie oferty, elementy oferty (przykłady), niebezpieczeństwa związane z milczącą akceptacją oferty, zasady odpowiedzi na ofertę, przygotowanie kontroferty. Zasady uzgadniania w umowie warunków płatności, analiza sposobu płatności z punktu widzenia kupującego i sprzedającego, uwarunkowane i nieuwarunkowane sposoby płatności. Zasady negocjowania i formułowania klauzul umownych, elementy umowy i zasady ich negocjowania, preambuła i definicje w umowie, klauzule rewizji i warunki ich użycia, miejsce i terminy dostawy, klauzule warunków dostawy.

 

Projekt: Negocjowanie i formułowanie ogólnych warunków umów, elementy umowy i zasady ich negocjowania, klauzule zawieszające, wyłączające oraz interpretujące, klauzule weryfikacji zgodności dostawy z umową oraz dochodzenia roszczeń, klauzule precyzujące elementy istotne umowy i zasady jej rozwiązania. Zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, rodzaje reklamacji i ich uzasadnienie, odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji. Dochodzenie roszczeń przed sądami powszechnymi i arbitrażem. Postępowanie arbitrażowe.

Metody kształcenia

W ramach wykładu: wykład konwencjonalny, zaś w ramach projektu:  tworzenie umów, dyskusja, projekt

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego składającego się z pięciu pytań otwartych obejmujących zagadnienia omawiane na wykładzie. Otrzymanie pozytywnej oceny  wymaga uzyskanie przez studenta co najmniej 60 proc. wymaganej liczby punktów (K_W09; K_U01)

przygotowanie i przedstawienie projektu

 

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 32 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 50
Łącznie 82 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. Budzyński W., Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Uwarunkowania, ryzyka, pułapki. Poltext, Warszawa 2010.
  2. Włodyka S.  Prawo umów handlowych. CH Beck, Warszawa 2014.
  3. Cempura A., Kasolik A., Metodyka sporządzania umów gospodarczych. LexisNexis, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

  1. Kruczalak K., Prawo handlowe. Zarys wykładu. LexisNexis, Warszawa 2008.
  2. Strzyczkowski K., Polskie prawo handlowe. LexisNexis, Warszawa 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Manacka (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 17:51)