SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Internacjonalizacja przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Internacjonalizacja przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce
Kod przedmiotu 14.6-WZ-EkoPD-IPWG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Ekonomia przedsiębiorstwa
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Anetta Barska, prof. UZ
 • dr Joanna Wyrwa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z procesem internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez przedstawienie podstawowych pojęć, definicji i teoretycznych zagadnień. Zapoznanie studentów z czynnikami warunkującymi działanie przedsiębiorstwa na globalnym rynku. Zidentyfikowanie czynników wpływających na formę internacjonalizacji. Stworzenie podstaw do wykorzystania wiedzy teoretycznej i prowadzenia analizy przedsiębiorstw na wybranych przykładach. Zbudowanie podstaw do krytycznej oceny działalności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w wymiarze międzynarodowych. Poprzez zadania grupowe, rozwijanie kompetencji pracy w zespole. Stworzenie warunków do rozwoju komunikacji w grupie.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Treści wykładów: Istota internacjonalizacji. Przyczyny umiędzynarodowienia. Internacjonalizacji a globalizacja. Otoczenia przedsiębiorstwa działającego na rynku światowym i metody jego analizy. Konkurencyjność międzynarodowa. Teorie internacjonalizacji: model sekwencyjny, internacjonalizacja niekonwencjonalna, podejście sieciowe, inne koncepcje internacjonalizacji. Endo- i egzogeniczne motywy internacjonalizacji (model Portera; model Yipa). Polityka marketingowa w warunkach internacjonalizacji. 

Treści ćwiczeń: Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Formy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Strategie internacjonalizacji. Bariery internacjonalizacji. Ryzyko internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Pomiar poziomu internacjonalizacji – aspekty metodyczne. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Korporacje transnarodowe.

 

Metody kształcenia

Wykład: prezentacje multimedialne, dyskusja.

Ćwiczenia: studia przypadków, krytyczna analiza, dyskusja i praca w grupach, burza mózgów, klasyczna metoda problemowa, studia literatury, praca z tekstem, praca z książką.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z wykładów (50%) i ćwiczeń (50%). Ocena końcowa ustalana jest jako średnia arytmetyczna ocen za studium przypadku i zaliczenia w postaci testu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Wykład: zaliczenie z oceną. Zaliczenie wykładu odbędzie się w formie testu wyboru oraz uzupełnień. Zaliczenie oceniane będzie w następujący sposób: 91%-100% bardzo dobry, 81%-90% dobry plus, 71%-80% dobry, 61%-70% dostateczny plus, 51%-60% dostateczny, poniżej 51% niedostateczny.

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną. Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu przyjmuje formę studium przypadku oraz zadań do samodzielnego rozwiązania. Studium przypadku jest przygotowywane przez studentów w grupach 2-3 osobowych i przedstawiane podczas zajęć. Studium przypadku opracowane jest na podstawie ogólnodostępnych informacji na temat internacjonalizacji wybranego polskiego przedsiębiorstwa. Ponadto oceniana będzie również aktywność i udział w dyskusjach.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 50
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

 1. Wach K. (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw w perspektywie przedsiębiorczości międzynarodowej, PWN, Warszawa 2018.
 2. Komor M., Internacjonalizacja przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej - ujęcie marketingowe, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2017.
 3. Skawińska E., Kułyk P., Niewiadomska A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze w XXI wieku. Poszukiwanie równowagi, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2018.
 4. Glinkowska B., Kaczmarek B.W., Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 5. Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 6. Oczkowska, R., Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2013.
 7. Skawińska E., Bartkiewicz P., Ekonomia międzynarodowa: wybrane problemy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 8. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

 1. Skawińska E, Cyrson E., Zalewski R. (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 2. Zielińska-Głębocka A., Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 3. Talar S. , Sporek T. (red.), Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011.
 4. Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, DIFIN, Warszawa 2008.
 5. Szymura-Tyc M., Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw podejście holistyczne, DIFIN, Warszawa 2015.
 6. Kłysik-Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
 7. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.
 8. Fonfara K., Gorynia M., Najlepszy E., Schroeder J, Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Joanna Wyrwa (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 21:45)