SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie kreatywnością pracowników - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie kreatywnością pracowników
Kod przedmiotu 04.0-WZ-EkoPD-ZKP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Ekonomia menedżerska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Marta Moczulska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest  zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą kreatywności pracowników oraz rozwinięcie umiejętności i kompetencji w zakresie wyzwalania/wzmacniania kreatywności pracowników w organizacji.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych wykładów: Znaczenie kreatywności dla realizacji celów organizacji, elastyczności jej funkcjonowania, efektów ekonomicznych. Zarządzanie wiedzą a kreatywność pracowników. Innowacja - twórczość – kreatywność. Komponenty kreatywności. Bariery kreatywności. Znaczenie uczenia się. Różne typy uczenia organizacyjnego. Kształtowanie kultury sprzyjającej kreatywności. Rozwiązania strukturalne szansą na intensyfikację kreatywności.

W ramach prowadzonych ćwiczeń: Cechy osoby kreatywnej. Możliwości wyzwalania/wzbudzania kreatywności pracowników. Metody intensyfikowania kreatywności pracowników. Techniki redefiniowania problemów. Rola menedżera w wyzwalania kreatywności pracowników.

Metody kształcenia

Wykład - konwencjonalny

Ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja grupowa, zadania warsztatowe

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia dla ćwiczeń (K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U08, K_U10, K_U11; K_K04):

 • wykonanie zadań ocenianych punktowo;
 • kolokwium zaliczeniowe obejmujące swoją tematyką treści realizowane podczas wykładów i ćwiczeń - pytania otwarte (problemowe). 

Ocena końcowa zależy od liczby uzyskanych punktów z kolokwium i zadań. Progi dla poszczególnych ocen: 60%- dostateczny, 65% dostateczny plus; 70% dobry; 80% - dobry plus, powyżej 90% - bardzo dobry.

Warunki zaliczenia dla wykładów (K_W07, K_W12, K_K01; K_K04): zaliczenie pisemne – pytania zamknięte (testowe). Ocena zależy od liczby uzyskanych punktów. Progi dla poszczególnych ocen: 60%- dostateczny, 70% dostateczny plus; 80% dobry; 90% - dobry plus, powyżej 95% - bardzo dobry.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia z wykładów jest pozytywna ocena z ćwiczeń. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 20 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Brzeziński M., Organizacja kreatywna, Warszawa 2009.
 2. Fazlagić J., Kreatywni w biznesie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015.
 3. Robinson K., Oblicza umysłu. Ucząc Się Kreatywności, Element, Kraków 2010.
 4. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa 1992.
 5. Stankiewicz J., Moczulska M., Kształtowanie innowacyjności pracowników w organizacji sieciowej, „Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i zmienność”, PWSZ, Tarnobrzeg 2008.
 6. Stankiewicz J., Moczulska M., Od zarządzania wiedzą do wzbudzania innowacyjności członków organizacji, w: J.Stankiewicz (red.) Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, cz. 1, Zielona Góra 2002.
 7. Stankiewicz J., Możliwości wyzwalania i intensyfikowania zachowań twórczych pracowników, ”Management”vol.3, nr 2, Zielona Góra 1999
 8. West M., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Warszawa 2001.
 9. Proctor T. Zarządzanie twórcze, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca

 • Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Warszawa 2000
 • Sikorski Cz., Ludzie nowej organizacji, Łódź 1998
 • Nęcka E., Trening twórczości, Gdańsk 2012
 • Zarządzanie kreatywnością w organizacji, Harvard Business Essencial, Warszawa 2005
 • Morgan G., Wyobraźnia organizacyjna, Warszawa 2002
 • Kuśpit M., Tychmanowicz A., Zdybel J. (red.), Twórczość, kreatywność, innowacyjność : wybrane zagadnienia,Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Marta Moczulska (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 11:35)