SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Finansowanie działalności gospodarczej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Finansowanie działalności gospodarczej
Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoPD-FDG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Ekonomia menedżerska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Zbigniew Binek
  • dr Renata Manacka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu finansowania działalności gospodarczej oraz zapoznanie z praktycznymi możliwymi źródłami finansowania przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład: Teoretyczne podstawy finansowania działalności gospodarczej; pojęcie kapitału, jego formy i źródła pozyskiwania. Kapitał obcy (koszt kapitału) jako forma finansowania działalności gospodarczej. Dywersyfikacja źródeł finansowania działalności gospodarczej. 

Projekt: Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa jako jej główny cel finansowy (pojęcie i cele wyceny wartości przedsiębiorstwa). Kapitały własne w finansowaniu przedsiębiorstwa. Finansowanie działalności gospodarczej zobowiązaniami wobec partnerów handlowych. Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa. Źródła finansowania działalności gospodarczej na różnych etapach (założenie firmy, rozwój, fuzje, przejęcia): środki własne, akcje, obligacje, kredyty, środki unijne, pieniądze publiczne, inne.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, projekt

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ustne, przygotowanie i przedstawienie projektu

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 32 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 25
Łącznie 57 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1.       Bednarz J., Gostomski E., Finansowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2008.

2.       Gos W., Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

1.       Felis P., Szlęzak – Matusewicz J., Finansowanie przedsiębiorstwa, Wolters Kluwers, Warszawa 2014.

2.       Ostrowska D. (red. nauk.), Źródła finansowania działalności a sprawność przedsiębiorstw działających w Polsce, Difin, Warszawa 2014.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Manacka (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 09:45)