SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Instytucje wsparcia biznesu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Instytucje wsparcia biznesu
Kod przedmiotu 04.0-WZ-EkoPD-IWB
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Ekonomia menedżerska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Jadwiga Gorączkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uświadomienie roli instytucji wsparcia biznesu w procesach pobudzania przedsiębiorczości i akceleracji procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach znajdujących się w różnych fazach rozwoju w ujęciu regionalnym i krajowym.

Wymagania wstępne

 Wiedzy: student zna podstawowe pojęcia z zakresu mikroekonomii i procesów innowacyjnych

 Umiejętności: oceny sytuacji organizacji w konkretnych warunkach rynkowych

 Kompetencji (postaw): student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego

Zakres tematyczny

Wykład: Istota i funkcjonowanie instytucji wsparcia biznesu w Polsce i na świecie. Charakterystyka ośrodków innowacji (parki technologiczne, inkubatory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii). Charakterystyka ośrodków przedsiębiorczości. Charakterystyka instytucji finansowych (fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu, lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych). Stan i dynamika rozwoju infrastruktury wsparcia innowacji w Polsce. Wybrane problemy w funkcjonowaniu instytucji okołobiznesowych.

Ćwiczenia: Analiza funkcjonowania instytucji wsparcia biznesu w warunkach polskich.

Metody kształcenia

Wykład: wykład z elementami konwersatoryjnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem case study, prezentacja multimedialna Ćwiczenia: opracowanie projektu, praca w grupach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).

Wykład – zaliczenie w formie ustnej (K_W02). Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest pozytywna ocena z ćwiczeń (K_U06;K_K02). Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z zaliczenia wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i zaliczenia wykładu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 30
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1. Gorączkowska J., Instytucje wsparcia biznesu a aktywność innowacyjna przemysłu w Wielkopolsce - analiza porównawcza [w:] Innowacje we współczesnej gospodarce, red. nauk. A. Świadek, J. Wiśniewska, Naukowe Wydaw. IVG, Szczecin 2014, s. 150—163, ISBN: 9788362062294
2. Świadek A., Gorączkowska J., Wpływ instytucji wsparcia biznesu na pobudzanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 3 (23), 2013, s. 321-332, DOI: 10.4467/20843968ZP.13.026.1426

3. Bąkowski A., Mażewska M.( red.), Ośrodki innowacji w Polsce z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości. Raport z badania 2014, , PARP, Warszawa 2014. 2. Koszałka J., Sluismans R.H.J., Doradztwo dla strategii rozwoju innowacyjnego w MSP, PARP, Gdańsk – Blizen 2011.

4. Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, SGH, Warszawa 2010. 105

5. Matusiak K.B., Mażewska M., Banisch R., Budowa Skutecznego Otoczenia Innowacyjnego Biznesu w Polsce, cele i założenia Inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP, Warszawa 2011.

6. Pietras P., Głodek P., Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy, PARP, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

1.Bergek A., Norrman Ch., Incubator best practice: A framework, Technovation, Vol. 28 (1-2), 2008.

2. Burdecka W., Instytucje otoczenia biznesu. Badanie własne PARP, 2004r., PARP, Warszawa 2004.

3. Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, red. J. Guliński, K. Zasiadły, PARP, Warszawa 2005.

4. Cieślik J., Nikk K., Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2011.

5. Dąbrowska E., Halbersztadt W., Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji, PARP, Warszawa 2011.

6. Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, red. J. Guliński, K. Zasiadły, PARP, Warszawa 2005

7. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2009, K. B. Matusiak (red.), PARP, Łódź – Warszawa 2009.

8. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2007, red. K.B. Matusiak, SOOIPP, Łódź – Kielce – Poznań 2007.

9. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2004, K. B. Matusiak (red.), Instytut Ekonomii UŁ, SOOIPP, Łódź – Poznań 2004.

10. Nowak M., Mażewska M., Mazurkiewicz S., Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną, PARP, Warszawa 2011.

11. Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu wiedzy, red. K. Santarek, PARP, Warszawa 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Piotr Dzikowski (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 12:35)