SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Społeczna odpowiedzialność biznesu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Społeczna odpowiedzialność biznesu
Kod przedmiotu 14.6-WZ-EkoPD-SOB
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Ekonomia menedżerska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Szudra
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz informacji dotyczących obszarów zainteresowań i przyjętych modeli społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR - Corporate Social Responsibility). Koncepcja oraz obszary zainteresowań CSR. Modele CSR. CSR a zasady etyczne, prawa pracowników i człowieka. CSR a otoczenie społeczne i środowisko naturalne. Etyczne aspekty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ujęciu lokalnym i globalnym. Rodzaje postaw i reakcji społecznych. Raporty przedsiębiorstw, organizacje społecznej odpowiedzialności biznesu.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda przypadków, praca w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia projektu jest opracowanie i przedstawienie projektu na wybrany temat związany ze społeczną odpowiedzialnością biznesu przy wykorzystaniu podstawowych zagadnień teoretycznych przedstawionych na wykładzie oraz przykładów praktycznych. Ocena  i obrona przez studenta sprawozdania z realizacji projektu.

Warunkiem zaliczenia wykładów  jest ustna prezentacja przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie wraz ze znajomością zagadnień teoretycznych przedstawionych na wykładzie. Wynik egzaminu stanowić będzie ocenę wiedzy i umiejętności.

Na ocenę końcową składa się ocena z wykładu (50%) i ocena z projektu (50%).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 45
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. Bąk M., Kulawczuk P. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, IBnDiPP, Warszawa 2008 [publikacja dostępna elektronicznie: http://iped.pl/pliki/publikacje/fair_play_podrecznik_2008.pdf]
  2. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2008.
  3. Smith N.C., Lennsen G., Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

  1. Ćwik N., Grzybek M., Saracyn B. (Red.), 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu,  Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2012.
  2. Dietl J., Gasparski W., Etyka biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  3. Jackson J., Biznes i moralność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  4. Raport: Odpowiedzialny Biznes w Polsce – dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 20:16)