SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomia menedżerska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomia menedżerska
Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoPD- EM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ
  • mgr Anna Gąsiorek-Kowalewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu podejmowania decyzji menedżerskich. Przybliżenie najważniejszych problemów decyzyjnych z jakim muszą się zmierzyć współcześni menedżerowie. Przedstawienie terminologii stosowanej w ekonomii menedżerskiej, kształtowanie umiejętności wykorzystania przy formułowaniu wniosków dotyczących zachodzących procesów społecznych i gospodarczych. Przedstawienie zasad analizy ekonomicznej pozwalającej podejmować optymalne decyzje. Zapoznanie studentów z narzędziami umożliwiającymi podejmowanie decyzji menedżerskich. Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zastosowania właściwych narzędzi analitycznych do badania ich przebiegu. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania w niej różnych ról. Rozwijanie kompetencji pracy w zespole poprzez zadania grupowe.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład: Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej, przedsiębiorstwo w teoriach ekonomicznych. Etapy procesu decyzyjnego, warunki optymalizacji decyzji. Analiza popytu jako wyznacznik podejmowania decyzji.  Podejmowanie decyzji w procesie produkcyjnym. Funkcja produkcji. Produkcja w krótkim i długim okresie. Koszty a optymalne decyzje menadżerskie.  Podejmowanie decyzji na podstawie analizy marginalnej. Decyzje produkcyjne i cenowe przedsiębiorstw w zależności od stopnia konkurencji – równowaga firmy w warunkach konkurencji doskonałej, oligopolu i monopolu. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka. 

Ćwiczenia: Cele, zadania, obszary ekonomii menadżerskiej. Podejmowanie decyzji menedżerskich. Analiza popytu i decyzje cenowe w przedsiębiorstwie. Czynniki określające popyt. Elastyczność popytu a utarg ze sprzedaży. Analiza kosztów a decyzje produkcyjne. Analiza marginalna w podejmowaniu optymalnych decyzji menadżerskich. Podejmowanie decyzji na rynku wolnokonkurencyjnym. Decyzje menadżerskie w przedsiębiorstwie w warunkach monopolu, konkurencji monopolistycznej, oligopolu.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny i problemowy, pokaz.

Ćwiczenia: zadania do samodzielnego wykonania, dyskusje grupowe, burza mózgów, prace indywidualne, studia przypadków, studia literatury, praca z tekstem.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie pisemne, które będzie obejmować materiał z wykładów (K_W07; K_K01). Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% poprawnych odpowiedzi. Termin: zgodnie z harmonogramem studiów.

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% - dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0)

Ćwiczenia: na ocenę składać się będzie ocena z kolokwium (K_W07; K_U07; K_K01). Termin zaliczenia kolokwium: zgodnie z harmonogramem studiów. Warunkiem otrzymania zaliczenia kolokwium jest uzyskanie min. 51%.

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% - dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0)

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i egzaminu z wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 20 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Froeb Luke M., McCann Brian T., Ekonomia menedżerska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
  2. Samuelson W. F., Marks S. G., Ekonomia menedżerska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

  1. Bowden Elbert V., Bowden Judith H., Ekonomia: nauka zdrowego rozsądku: amerykańsko-polski podręcznik akademicki makro- i mikroekonomii Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie, Fundacja "Innowacja", Warszawa 2002.
  2. Munter M., Komunikacja menedżerska, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.: International Publishing Service SP. z o.o., Warszawa 2009
  3. Waśniewska A., Srzeszewska K., Ekonomia menedżerska. Podstawy teoretyczne z zadaniami, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2012
  4. Solek A., Optymalne decyzje ekonomia menedżerska w zadaniach, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2013.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dorota Roszkowska-Hołysz (ostatnia modyfikacja: 25-04-2019 18:13)