SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie projektem inwestycyjnym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektem inwestycyjnym
Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoPD-ZPI
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania procesami inwestycyjnymi i oceną przedsięwzięć inwestycyjnych, w kontekście celów strategicznych przedsiębiorstwa. Nabycie przez studentów umiejętności planowania, sporządzania i oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.

Wymagania wstępne

Zaliczone przedmioty z zakresu: Analiza finansowa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Zarządzanie relacjami z instytucjami finansowymi, Zarządzanie ryzykiem finansowym, prognozowanie w przedsiębiorstwie, Kontrola płynności finansowej.

Zakres tematyczny

Treści wykładów: Podstawy podejścia "Project Finance". Istota i rodzaje inwestycji. Projektowanie inwestycji. Cykl inwestycji. Analiza techniczno-organizacyjna inwestycji. Szacowanie opłacalności inwestycji ex-ante. Ocena efektywności inwestycji ex-post. Planowanie finansowania inwestycji.

 

Zakres tematyczny ćwiczeń: Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu oraz projektu zaliczeniowego. Omówienie formatu projektu i przykładowych błędów. Przydzielenie projektów. Prezentacje prac projektowych studentów.

 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny z elementami wykładu konwersatoryjnego.

Ćwiczenia: zadania oraz prezentacje projektu.

Projekt: metoda projektu, praca z książką, praca z dokumentem źródłowym.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1. Wykłady z przedmiotu kończą się egzaminem w formie testu zawierającego pytania otwarte i zamknięte.

2. Ćwiczenia z kończą się zaliczeniem z oceną, w skład której wchodzi ocena za projekt indywidualny oraz ocena aktywności na zajęciach w proporcji 80/20.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z obu form zajęciowych. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z wykładu i ćwiczeń (50% wykład, 50% ćwiczenia).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 52
Łącznie 80 77
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

1. Rogowski W., Rachunek efektywności inwestycji, Wolters-Kluwer, Warszawa, 2013

2. Pazio W.J. (2001), Analiza finansowa i ocena efektywności projektów inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

3. Pera K., Buła R., Mitrenga D. (2014), Modele inwestycyjne, C.H. Beck, Warszawa.

4. Pabianiak P. (2015) Ocena efektywności projektów inwestycyjnych, e-BizCom

Literatura uzupełniająca

  1. Jajuga K., Jajuga T. (1997), Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. , PWN, Warszawa.
  2. Francis J.C. (2000) Inwestycje, analiza i zarządzanie, WIG-PRESS, Warszawa

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 22:43)