SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny specjalnościowy - Ekonomia przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny specjalnościowy - Ekonomia przedsiębiorstwa
Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoPD-WMS-EP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Ekonomia przedsiębiorstwa
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Andrzej Czyżewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studentów z makro- i mikroekonomicznymi podstawami gospodarki żywnościowej. Przedstawienie studentom struktury i organizacji systemu gospodarki żywnościowej w Polsce. Zaznajomienie studentów z czynnikami i strukturami wytwórczymi gospodarki żywnościowej w Polsce  i UE. Uświadomienie słuchaczom uniwersaliów gospodarki żywnościowej. Zaznajomienie studentów z instrumentami wspólnej polityki rolnej UE.

Wymagania wstępne

1. Student powinien mieć opanowany materiał z zakresu mikroekonomii

2. Student powinien wiedzieć co znaczą podstawowe określenia makroekonomiczne (jak np. PKB, bezrobocie, inflacja, bank centralny, kurs walutowy, eksport, import).

3. Student powinien wykazać zainteresowanie bieżącymi procesami ekonomicznymi występującymi w kraju i na świecie, poprzez ogólną orientację

np. w wielkościach agregatów makroekonomicznych.

4. Student powinien posiadać umiejętność logicznego myślenia w wiązaniu mechanizmów teoretycznych z praktycznym funkcjonowaniem gospodarki.

 

Zakres tematyczny

Wykład: Agrobiznes jako subsystem gospodarki narodowej (cz.1). Agrobiznes jako subsystem gospodarki narodowej (cz.2). Osobliwości sektora rolno-żywnościowego w warunkach transformacji. Specyfika sektora rolno-żywnościowego w świetle współczesnych nurtów ekonomii. Mechanizmy WPR (cz.1). Mechanizmy WPR (cz.2). Stadialny charakter ewolucji WPR. Ocena funkcjonowania WPR.

Metody kształcenia

Wykład:

 1. Wykład z użyciem multimediów – prezentacja w PowerPoint.
 2. Studium przypadku.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie pisemne ( K_W02; K_W04; K_W03; K_W07; K_W08; KU_01; K_K07; K_K04;K_K08). Weryfikacja efektów kształcenia (K_U06; K_U03; KU05; K_U02; K_K07; K_K06; K_K04; K_K01; K_K08) pod koniec każdego wykładu poprzez dyskusję, studium przypadku oraz w trakcie zaplanowanych konsultacji.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z pisemnego zaliczenia z  wykładu (100%).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 33
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 42
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

 1. CzyżewskiA. (2007), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro i mikroekonomiczne, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 2. Czyżewski A., Matuszczak A. (2004), Rolnictwo UE i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wydawnictwo AE, Poznań.
 3. Jerzak M., Czyżewski A. (2006), Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem cenowym w rolnictwie, Wydawnictwo AR, Poznań.
 4. Woś A., Zegar J. (2002), Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

 1. Stiglitz J.E. (2006): Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 2. Czternasty W., Czyżewski B. (2007), Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza i tendencje, Wyd. AE w Poznaniu.
 3. Szymański W. (2007), Czy globalizacja musi być irracjonalna?, Wyd. SGH, Warszawa.
 4. Williamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Uwagi

Nazwa przedmiotu: Ekonomiczne podstawy gospodarki żywnościowej.


Zmodyfikowane przez dr Dorota Roszkowska-Hołysz (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 16:02)