SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rachunkowość zarządcza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza
Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzD-RZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Janina Jędrzejczak-Gas
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • Zapoznanie studentów z metodami i narzędziami rachunkowości zarządczej.
  • Wskazanie możliwości pozyskiwania i wykorzystania informacji z sytemu rachunkowości w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości finansowej, analizy ekonomicznej, podstaw finansów przedsiębiorstw. Umiejętność rozumienia, analizowania oraz interpretowania różnych zjawisk ekonomiczno-finansowych.

Zakres tematyczny

Wykład: Rachunkowość zarządcza, jej istota i rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Koszty - pojęcie, klasyfikacja, ewidencja. Kalkulacja kosztów - pojęcie, przedmiot, podmiot, zróżnicowanie metod kalkulacji, kalkulacja podziałowa i kalkulacja doliczeniowa. Rozliczanie kosztów - rozliczanie kosztów pośrednich, rozliczanie kosztów produkcji pomocniczej. Modele rachunku kosztów. Rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych. Rachunek kosztów standardowych. Rachunek kosztów działań. Analiza progu rentowności (analiza jednoasortymentowa i analiza wieloasortymentowa).  Decyzje cenowe. Budżetowa metoda zarządzania. 

Ćwiczenia: Kalkulacja podziałowa i kalkulacja doliczeniowa. Rozliczanie kosztów pośrednich. Rozliczanie kosztów produkcji pomocniczej. Rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych. Rachunek kosztów standardowych. Rachunek kosztów działań. Analiza progu rentowności. Metody ustalania cen.  Budżetowa metoda zarządzania.

Metody kształcenia

Podczas wykładu wykorzystane zostaną następujące metody kształcenia: wykład konwencjonalny, wykład problemowy, dyskusja.

W czasie ćwiczeń wykorzystane zostaną następujące metody kształcenia: klasyczna metoda problemowa, dyskusja panelowa i wielokrotna, metoda przypadków, metoda sytuacyjna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu odbędzie się w formie pisemnej. Warunkiem zaliczenia wykładu jest rozwiązanie testu sprawdzającego efekty kształcenia z wynikiem co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. W celu uzyskania oceny pozytywnej należy opanować treść wykładanego materiału oraz zapoznać się z literaturą obowiązkową. Kryteria oceny: bdb = 90-100%, db plus =80-89%, db = 70-79%, dst plus = 60%-69%, dst = 50-59% ndst = 0-49%

Ćwiczenia z przedmiotu kończą się zaliczeniem z oceną. Na ocenę z ćwiczeń składają się: pozytywna ocena z zaliczenia pisemnego (70%) oraz aktywność na zajęciach (30%).

Literatura podstawowa

Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2014. 

Nowak E., Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2018.

Kabalski P., Dobroszek J., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.

Literatura uzupełniająca

Świderska G., Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2017.

Szczypa P., Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2014. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Janina Jędrzejczak-Gas (ostatnia modyfikacja: 26-04-2019 00:17)