SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Koncepcje zarządzania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Koncepcje zarządzania
Kod przedmiotu 04.0-WZ-ZarzD-KZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat  współczesnych koncepcji zarządzania, w tym próba ich uporządkowania i kategoryzacji oraz ukazanie związków i zależności pomiędzy poszczególnymi koncepcjami. Program zajęć umożliwia studentom rozumienie założeń klasycznych i współczesnych koncepcji zarządzania oraz ich zastosowanie w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania organizacją. 

Wymagania wstępne

Podstawy zarządzania 

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych wykładów: wyjaśnienie pojęć – koncepcja, metoda, metodyka, przedstawienie problemu ewolucji  koncepcji i metod zarządzania. Wykorzystanie wybranych metod zarządzania i technik kontroli menedżerskiej do rozwiązywania problemów organizacji. Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Paradygmaty zarządzania procesami, relacjami i  zmianą. Zarządzanie dynamiczne i progresywne.

W ramach prowadzonych ćwiczeń: wybrane metody zarządzania i techniki kontroli menedżerskiej do rozwiązywania problemów organizacji i zarządzania. Współczesne koncepcje i metody zarządzania (zarządzanie zmianą, negocjacje – rozwiązywanie konfliktów, benchmarking, outsourcing, lean management, społeczna odpowiedzialność biznesu, organizacja oparta na wiedzy, kapitał intelektualny). Analiza praktycznych problemów w ramach studium przypadku. Moderowanie tematu poświęconego prezentacji i zastosowaniu jednej lub kilku koncepcji zarządzania.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i problemowy, (rzutnik, foliogram), prezentacja multimedialna. Ćwiczenia: praca indywidualna, praca w zespołach zadaniowych,  moderowanie tematu, analiza studium przypadku, klasyczna metoda problemowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - zaliczenie z oceną, ćwiczenia - zaliczenie z oceną. Zaliczenie wykładu w formie pisemnej. Opis trzech pytań z listy zagadnień obowiązujących do egzaminu. Zagadnienia podane będą studentom miesiąc przed egzaminem. Na zaliczenie ćwiczeń składa się: kolokwium (50%), ocena za moderowanie tematu (30%), aktywność na zajęciach (10%). Ocena za moderowanie tematu uwzględniać będzie  wiedzę merytoryczną, określenie priorytetów służących realizacji zadania oraz umiejętności formułowania własnej opinii i przygotowania wystąpień ustnych. Na ocenę końcowa składa się ocena z wykładu (50%) i ćwiczeń (50%). 

Literatura podstawowa

  1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE Warszawa 2002.
  2. Czerska M., Szpitter A.A. (red.), Koncepcje zarządzania, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010.
  3. Kostera M.(red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa  2008.
  4. Ziemniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

  1. Kowalczewski W. (red.), Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, Difin ,Warszawa 2008.
  2. Stankiewicz J. (red.), Koncepcje  zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008.
  3. Drucker P., Zarządzanie w XXI wieku-wyzwania, Klasyka biznesu, Warszawa 2010.
  4. Stankiewicz D., Zarządzanie jakością a kultura organizacji wielokulturowej, (w:) Sułkowski Ł., Studia z zarządzania międzykulturowego,  Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 22:50)