SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Proseminarium - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Proseminarium
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-P
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Proseminarium 60 4 54 3,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z problematyką z zakresu obszaru tematycznego kierunku Zarządzanie. Ponadto zapoznanie z zasadami doboru, selekcji literatury (materiałów źródłowych). Uwypuklenie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, tworzenia koncepcji pracy dyplomowej (a w tym: tematu i celu pracy, problemu badawczego, metod badawczych, doboru próby badawczej). Zapoznanie z zasadami pisarskiego opracowania pracy dyplomowej (edycja, styl, przypisy, bibliografia, załączniki, tabele, rysunki).

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów pierwszego stopnia.

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych seminariów: obszar tematyczny kierunku Zarządzanie. Harmonogram zajęć seminaryjnych. Dobór, selekcja literatury (materiałów źródłowych). Umiejętne korzystanie z literatury przedmiotu. Koncepcja pracy dyplomowej (temat, cel pracy, problemy badawcze, metody badawcze, dobór próby badawczej). Konstrukcja kwestionariusza ankietowego. Pisarskie opracowanie pracy dyplomowej (edycja, styl, przypisy, bibliografia, załączniki, tabele, rysunki).

Metody kształcenia

Zajęcia proseminaryjne: praca z dokumentami źródłowymi, praca w grupie, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, prezentacja wraz z omówieniem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Uczestnictwo w proseminariach oraz pisemne opracowanie tematu pracy, celu badań, problemu badawczego, metodyki badań.

Literatura podstawowa

Żebrowski W., 2006, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, OSW Olsztyn.

Cieślarczyk M., 2006, Metody, techniki i narzędzia badawcze, oraz elementy statystyki stosowane w pracach magisterskich i doktorskich, AON, Warszawa.

Lelusz H., Kowalewski M., Kasmanowicz R., 2000, Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Uniwersytet Warmińsko_Mazurski, Olsztyn.

Pytkowski W., 1981, Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa.

Brdulak J., 2008, Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce technicznej, SGH Warszawa.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 666)

Literatura uzupełniająca

Majewski T., 2003, Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych, AON, Warszawa.

Urban S., Ładoński W., 2003, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wyd. Akademia Ekonomiczna, Wrocław.

Uwagi

PROGRAM OPRACOWALI: pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania stanowiący minimum kadrowe na kierunku Zarządzanie prowadzący badania w obszarze danej specjalności.


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 22:54)