SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe 1 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 1
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-SD1
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 45 3 45 3 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wypracowanie u studentów umiejętności w zakresie przygotowania do badań naukowych, opanowanie warsztatu naukowego i praktyczne zastosowanie go przy pisaniu pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne

Zaliczenie proseminarium z pierwszego semestru.

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych seminariów: 1. Ustalenie tematu i metody pracy badawczej/ 2. Opracowanie konspektu poszczególnych prac / 3. Sporządzenie bibliografii do tematu / 4. Omówienie zasad przygotowania i pisania prac magisterskich / 5. Analiza warsztatu naukowego / 6. Opracowanie metody badań / 7. Przygotowanie pierwszego rozdziału pracy / 8. Krytyczna dyskusja nad tekstami przygotowanymi przez studentów / 9. Prowadzenie pod kierunkiem prowadzącego badań – odpowiednio do tematu / 10. Przygotowywanie pod opieką prowadzącego kolejnych rozdziałów pracy / 11. Korekta poszczególnych tekstów / 12. Przedłożenie wstępu, zakończenia i bibliografii.

Metody kształcenia

Seminarium - dyskusja grupowa, ćwiczenia warsztatowe, praca z książką.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Studenci muszą przedstawić pierwszą część pracy.

Literatura podstawowa

Żebrowski W., 2006, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, OSW Olsztyn.

Cieślarczyk M., 2006, Metody, techniki i narzędzia badawcze, oraz elementy statystyki stosowane w pracach magisterskich i doktorskich, AON, Warszawa.

Lelusz H., Kowalewski M., Kasmanowicz R., 2000, Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Uniwersytet Warmińsko_Mazurski, Olsztyn.

Pytkowski W., 1981, Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa.

Brdulak J., 2008, Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce technicznej, SGH Warszawa.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 666)

Literatura uzupełniająca

Majewski T., 2003, Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych, AON, Warszawa.

Urban S., Ładoński W., 2003, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wyd. Akademia Ekonomiczna, Wrocław.

Uwagi

PROGRAM OPRACOWALI: pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania stanowiący minimum kadrowe na kierunku Zarządzanie prowadzący badania w obszarze danej specjalności.


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 18-06-2019 18:55)