SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie zespołem projektowym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie zespołem projektowym
Kod przedmiotu 04.0-WZ-ZarzD-ZZP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Strategie rozwoju biznesu
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Marta Moczulska
 • dr inż. Hanna Bortnowska
 • dr Bartosz Seiler
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie powoływania zespołu projektowego, organizowania pracy zespołu oraz sprawnego kierowania nim.  W szczególności: definiowania ról w projekcie, ustalania kompetencji, zadań i uprawnień członków zespołu projektowego, wyznaczania celów, podziału pracy, kształtowania kluczowych cech kierownika projektu, dobierania stylu kierowania, wyboru instytucjonalnej formy realizacji projektu.

Wymagania wstępne

Podstawy zarządzania, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie innowacjami

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych wykładów: proces grupowy; role w projekcie a rodzaje uczestników zespołu– zadania, role; aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w projekcie (planowanie zespołu, dobór członków, modele kompetencji, szkolenia, ocena wyników i motywowanie); specyfika kierowania zespołem projektowym, wykorzystanie stylów przywództwa; podstawy zarządzania zmianą w projekcie; czas, harmonogram działań projektu a zarządzanie zespołem projektowym, zespół projektowy w organizacji.

W ramach prowadzonych ćwiczeń: budowanie zespołu projektowego, wyznaczanie celów, podejmowanie decyzji, skuteczne komunikowanie się w zespole projektowym, wzbudzanie i utrzymywanie zaangażowania zespołu projektowego, wykorzystanie metod heurystycznych w pracy zespołu (mapy myśli, burza mózgów), kształtowanie cech skutecznego kierownika projektu, podstawowych kompetencji, efektywne prowadzenie zebrań, rozróżnianie typów konfliktów i stylów ich rozwiązywania, rozumienie zakresu projektu, obowiązków i uprawnień kierownika projektu, członków zespołu projektowego oraz kluczowych interesariuszy.

Metody kształcenia

W ramach wykładów stosowane będą następujące metody: wykład konwencjonalny (wykład prowadzony przy wykorzystaniu prezentacji zawierającej: modele, procesy, schematy, wykresy, tabele, definicje uzupełnione o przykłady praktyczne i źródła tzw. przypisy), analiza studium przypadku (prowadzona przez wykładowcę na wybranym przykładzie projektu „x”), praca z materiałami źródłowymi (materiały z książek, czasopism i źródeł internetowych).

W ramach ćwiczeń stosowane będą następujące metody: analiza studium przypadku projektu „x” (prowadzona przez wykładowcę przy współudziale studentów), praca w zespole projektowym (polegająca na wcieleniu się w rolę członka zespołu projektowego, niezależnego eksperta lub kierownika zespołu), dyskusje grupowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu: warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego zakres tematyczny wykładu (minimum 6 na 10 punktów)

Zaliczenie ćwiczeń: zaliczenie zleconych zadań, wykonywanych w grupach projektowych, aktywność – rozumiana jako inicjatywa studenta zgłębiająca i poszerzająca zakres przedmiotu, kolokwium zaliczeniowe.

Literatura podstawowa

 1. Chrościcki Z., Zarządzanie projektem – zespołami zadaniowymi, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 2. Frame J.D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa 2001.
 3. Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K., Wachowiak P., Kierowanie zespołem projektowym, Bizarre, Warszawa 2004.
 4. Grucza B., Ćwik K., Zarządzanie projektami – Studia przypadków, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 5. Kerzner H., Advanced Project Management, wydaniepolskie, Wyd. Helion, Gliwice 2005.
 6. Kerzner H., Zarządzanie projektami. Studium przypadków, Helion, Gliwice 2005.
 7. Kozak A., Proces grupowy, Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, Helion, Gliwice 2010.
 8. Mingus N., Zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2002.
 9. Newton R., Skuteczny kierownik projektu. Sztuka osiągania celów, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 10. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 11. Trocki M., Grucza B., Określanie struktury projektu, Bizarre, Warszawa 2005.
 12. Trocki M., Organizacja projektowa, Bizarre, Warszawa 2006.
 13. Wysocki R.K. McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, Wydanie III, Wyd. Helion, Gliwice 2005.
 14. Belbin M. R., Twoja rola w zespole, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
 15. Miller D., Zespoły. Co trzeba wiedzieć, robić i mówić, aby stworzyć dobry zespół, PWE, Warszawa 2010
 16. Mackin D. Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, Rebis, Poznań 2011.
 17. Gellert M., Nowak C., Zespół, GWP, Gdańsk 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Trocki M. (red.), Metodyki zarządzania projektami, Bizarre, Warszawa 2011.
 2. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2006.
 3. Sobkowiak B., Interpersonalne i grupowe komunikowanie się w organizacji, FORUM, Poznań-Wrocław 2005
 4. Nęcka E., Trening twórczości, Gdańsk 2012.
 5. Oleksyn T., Sztuka kierowania, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Warszawa 1997
 6. Robbins S. P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998
 7. Spector B., Wprowadzanie zmiany w organizacji. Teoria w praktyce, PWN, Warszawa  2012
 8. Stankiewicz J., Psychospołeczne opory wobec zmian i możliwości ich neutralizowania, w: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu, Wrocław 1999

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Hanna Bortnowska (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 09:09)