SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Diagnozowanie i raportowanie w działalności gospodarczej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Diagnozowanie i raportowanie w działalności gospodarczej
Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzD-DRDG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Strategie rozwoju biznesu
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Łukasz Augustowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu diagnozowania i raportowania w organizacji.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Diagnozowanie ekonomiczne jako dziedzina teoretyczna. Diagnozowanie ekonomiczne jako proces gospodarczy. Diagnozowanie ekonomiczne jako umiejętność menadżerska. Paradygmaty w diagnozowaniu ekonomicznym. Metody diagnozowania ekonomicznego i ich klasyfikacje. Metodologia diagnozowania ekonomicznego. Formalne ujmowanie metodologii diagnozowania ekonomicznego. Raportowanie w organizacji.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny i problemowy, pokaz.

Ćwiczenia: dyskusje grupowe, burza mózgów, prace indywidualne, prace grupowe, studia przypadków, studia literatury, praca z tekstem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie pisemne, które będzie obejmować materiał z wykładów i ćwiczeń (K_W011; K_K01). Egzamin będzie w formie pytań otwartych. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% poprawnych odpowiedzi. Termin: zgodnie z harmonogramem studiów

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% - dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0)

Ćwiczenia: na ocenę składać się będzie ocena z kolokwium (K_W11; K_U07; K_K01). Termin zaliczenia kolokwium: zgodnie z harmonogramem studiów. Warunkiem otrzymania zaliczenia kolokwium jest uzyskanie min. 51%.

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% - dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0)

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i egzaminu z wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

  1. P. Hensel, Diagnoza organizacji. Wyd. Helion. Gliwice 2011.
  2. A.Szewczyk, G. Wojarnik, Diagnozowanie systemów informacyjnych w teorii i praktyce. WN US Szczecin 2001.

Literatura uzupełniająca

  1. J. Gabrusiewicz: Podstawy analizy finansowej. Wyd. II PWE Warszawa 2007.

Uwagi

Program opracował: dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ


Zmodyfikowane przez mgr Łukasz Augustowski (ostatnia modyfikacja: 02-05-2019 23:55)