SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie przez jakość - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie przez jakość
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-ZPJ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Występuje w specjalnościach Strategie rozwoju biznesu
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Ludwiczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcją i zasadami zarządzania przez jakość (Total Quality Management -TQM) oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności wykorzystywania narzędzi i metod kompleksowego zarządzania jakością w praktyce gospodarczej.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wykład: geneza i istota koncepcji TQM, podstawowe zasady zarządzania przez jakość, narzędzia i metody statystyczne doskonalenia jakości, rola standardów międzynarodowych w zarządzaniu przez jakość, wykorzystanie we wdrażaniu TQM metody samooceny diagnostycznej, koszty jakości jako podstawowe narzędzie oceny efektywności systemów jakości.
Ćwiczenia: Zajęcia w formie prezentacji, analizy i dyskusji opracowanych przez dwuosobowe zespoły studentów praktycznych przypadków wykorzystania narzędzi doskonalenia jakości.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda przypadków, praca w grupach, metoda projektu, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie w formie testu. Warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność na wykładach i pozytywna ocena z testu w formie pisemnej. Na ocenę pozytywną student powinien udzielić prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 50% pytań.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium oraz przygotowanie i przedstawienie na zajęciach prezentacji na jeden z tematów objętych programem. Kolokwium zostanie przeprowadzone w formie testu obejmującego 10 pytań, w tym 7 pytań otwartych i 3 pytania zamknięte. Wymagane minimum to uzyskanie 50 proc. pozytywnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście. 
Prezentacja zostanie oceniona pod względem zawartości merytorycznej oraz sposobu przedstawienia zagadnienia. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę przy wystawieniu oceny końcowej z ćwiczeń jest aktywność na zajęciach zaznaczana przez prowadzącego. 
Na ocenę końcową z ćwiczeń składa się ocena z kolokwium (50%), przygotowanie prezentacji (30%), obecność na zajęciach (10%) oraz aktywność na zajęciach (10%).
Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z testu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i testu.

 

Literatura podstawowa

1.    Konarzewska-Gubała E., Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2013
2.    Szczepańska K., Metody i techniki TQM, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009
3.    Ćwiklicki M., Obora H., Metody TQM w zarządzaniu firmą: praktyczne przykłady zastosowań, Wydawnictwo Poldex, Kraków 2009
4.    Bank J., Zarządzanie przez jakość, Wyd. Gebethner i Ska, Warszawa 1996

 

Literatura uzupełniająca

1.    Kindlarski E., Bagiński J., Zarządzanie przez jakość. T. 1, Podstawy. Cz. 1, Zarządzanie przez jakość w Japonii i USA, Wyd. Bellona, Warszawa 1993.
2.    Kindlarski E., Bagiński J., Zarządzanie przez jakość. T. 1, Podstawy. Cz. 2, Zarządzanie przez jakość w polskich przedsiębiorstwach (firmach), Wyd. Bellona, Warszawa 1993.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Ludwiczak (ostatnia modyfikacja: 03-05-2019 11:53)