SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podmioty ekonomii spłecznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podmioty ekonomii spłecznej
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-PES
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Joanna Wyrwa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. Studenci poznają pojęcia z obszaru ekonomii społecznej, rozwiązania prawne w zakresie funkcjonowania oraz zasady finansowania i zarządzania podmiotami ekonomii społecznej. Uzyskają wiedzę na temat rozwoju i roli ekonomii społecznej we współczesnej polityce społecznej oraz zasad upowszechniania ekonomii społecznej w Polsce.

Wymagania wstępne

Zaliczone przedmioty z zakresu ekonomii.

Zakres tematyczny

Treści wykładów:

Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju. Funkcje i rozwój ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna a rozwój gospodarczy. Warunki rozwoju ekonomii społecznej w wybranych krajach europejskich. Modele ekonomii społecznej. Typy i formy organizacji społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne – formy i zasady działania. Uwarunkowania prawne, finansowe i organizacyjne tworzenia podmiotów ekonomii społecznej.

Treści ćwiczeń:

Pojęcie i istota organizacji non-profit. Cechy i funkcje organizacji niedochodowych. Klasyfikacja organizacji non-profit. Teorie ekonomiczne dotyczące organizacji nie zorientowanych na zysk. Prawno-organizacyjne podstawy funkcjonowania organizacji non-profit w Polsce. Struktury organizacyjne tworzone przez organizacje niedochodowe. Zasoby finansowe organizacji niedochodowych (źródła i metody ich pozyskiwania). Współpraca organizacji non-profit z otoczeniem. Znaczenie organizacji non-profit w gospodarce – stan i perspektywy rozwoju organizacji non-profit w Polsce. Organizacje non-profit w Unii Europejskiej.

 

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, problemowy.

Ćwiczenia: klasyczna metoda problemowa, dyskusja, metoda przypadków, metoda tekstu przewodniego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z wykładów (50%) i ćwiczeń (50%).

Wykład: zaliczenie z oceną

Zaliczenie wykładu odbędzie się w formie pisemnej w jednym terminie dla wszystkich studentów. Warunkiem zaliczenia wykładu jest rozwiązanie testu sprawdzającego efekty kształcenia w zakresie wiedzy z wynikiem co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną

Podstawowym warunkiem jest obecność na zajęciach. Studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w ćwiczeniach. W przypadku nieobecności wynikłych z ważnych przyczyn należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległych ćwiczeń. W celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach student przedstawia stosowne zaświadczenie w ciągu 14 dni.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: pozytywna ocena z kolokwium (60%), aktywność na zajęciach (20%), przedstawienie prezentacji przygotowanej indywidualnie lub w grupie (20%). Kolokwium, oceniające efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności odbędzie się w formie testu składającego się z pytań zamkniętych i otwartych. Całkowita ilość punktów możliwa do uzyskania z testu wynosi 100. Suma punktów uzyskanych z testu decydować będzie o ocenie: bardzo dobry (91 – 100 pkt.), dobry plus (81 – 90 pkt.), dobry (71 – 80 pkt.), dostateczny plus (61 – 70 pkt.), dostateczny (51 – 60 pkt.).

W trakcie semestru studenci mogą uzyskiwać dodatkowe punkty za aktywność. Dodatkowe punkty mogą być uzyskane za udokumentowaną aktywność związaną z tematyką przedmiotu prowadzoną w ramach zajęć pozaobowiązkowych, np. projekty realizowane w kołach naukowych, dodatkowe indywidualne projekty, publikacje w czasopismach.

Literatura podstawowa

 1. Pach J., Murzyn D. (red.), Ekonomia społeczna. Między rynkiem, państwem a obywatelem, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2018
 2. Brzuska E., Kukulak-Dolata I., Nyk M. (red.), Ekonomia społeczna. Teoria i praktyka przedsiębiorczości społecznej, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2017.
 3. Frączak M., Hausner J., Mazur S., Wokół ekonomii społecznej, Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 4. Sobocka-Szczapa H., Ekonomia społeczna w Polsce, Wydawnictwo SWSZPIZ w Łodzi, Łódź 2010.
 5. Domański J., Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 6. Głąbicka K., Ekonomia społeczna – podmioty i instrumenty, Wydawnictwo MCPS, Warszawa 2009.
 7. Hausner J. (red.), Ekonomia społeczna a rozwój, Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 8. Hausner J. (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Barr N., Ekonomia polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016.
 2. Duczmal W., Kania S., Śliwa S. (red.), Partnerstwo dla rozwoju ekonomii społecznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji Opole, Opole 2014.
 3. Ejsmont A., Ruszewski J. (red.), Ekonomia społeczna dla rozwoju społeczności lokalnych, Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, Suwałki 2013.
 4. Czemiel-Grzybowska W., Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym w procesie konwergencji, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2012.
 5. Yunus M., Przedsiębiorstwo społeczne, kapitalizm dla ludzi, Wydawnictwo CON CORDA, 2011.
 6. Yazji M., Doh J., Organizacje pozarządowe a korporacje, PWN, Warszawa 2011.
 7. Głąbicka K., Gagacka, M., Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2011.
 8. Giza-Poleszczuk A., Hausnera J. (red.), Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, Wydawnictwo Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 23:09)