SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Transport w systemach logistycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Transport w systemach logistycznych
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-TSL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Zarządzanie logistyczne
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z tematyką transportu i jego zadań w systemie logistycznym, zapoznanie z narzędziami służącymi do oceny efektywności działań transportowych w systemów logistycznych. Umiejętność rozwiązywania problemów decyzyjnych, wynikających z konieczności zastosowania działań transportowych w łańcuchach logistycznych, kalkulowania, które elementy systemu funkcjonują prawidłowo, a które należałoby poprawić.

Wymagania wstępne

Podstawy zarządzania, podstawy logistyki, logistyka zaopatrzenia i produkcji, logistyka dystrybucji.

Zakres tematyczny

Istota procesu transportowego. Infrastruktura transportu. Charakterystyka poszczególnych gałęzi transportu. Klasyfikacja transportu wg różnych kryteriów. Transport intermodalny i multimodalny. Wpływ poszczególnych gałęzi transportu na środowisko. Szlaki tranzytowe oraz porty ważne dla tranzytu ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Terminale i centra logistyczne w Polsce. Środki transportu poszczególnych gałęzi transportu. Organizacja przewozu ładunków specjalnych i niebezpiecznych. Urządzenia przeładunkowe i manipulacyjne, transport wewnętrzny. Kryteria wyboru środków transportu, miejsc składowania i przeładunku w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. Technologie procesów transportowych. Przewozy tranzytowe.. Zasady doboru środków technicznych do wykonania procesów transportowych. Zasady sporządzania planu z przebiegu procesu transportowego. Wskaźniki efektywności procesów transportowych. Klasyfikacja usług i przedsiębiorstw transportowych. Regulacje prawne dotyczące przewozu ładunków i osób.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, projekt, praca grupowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie obejmuje problematykę transportu w systemach logistycznych (K_W05, K_W12). Zaliczenie jest w formie pisemnej. Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 pkt. „ndst”, 51-60 pkt. „dost”, 61-70 pkt. „dst plus”, 71-80 pkt. „dobry”, 81-90 pkt. „db plus”, 91-100 pkt. „bdb”. Ćwiczenia W trakcie ćwiczeń przewidziane jest jedno kolokwium dotyczące wiedzy z zaktesu transportu w systemach logistycznych (K_U02, K_K01). Ocena końcowa uzależniona jest od: - zaliczenia jednego kolokwium 50% oceny końcowej, - zaliczenie projektu przygotowanego podczas zajęć ćwiczeniowych (K_U05, K_K05) 20% oceny końcowej, - aktywnego udziału w zajęciach 20% oceny końcowej oraz systematycznej pracy studenta podczas całego semestru 10% oceny końcowej.

Literatura podstawowa

1. Abt S., Logistyka w teorii i w praktyce, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 2001

2. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań 2008

3. Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012

4. Rydzkowski W., Wojewódzka – Król K., Transport – Problemy transportu w rozszerzonej UE, PWN, Warszawa, 2010

5. Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i). Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca

1. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Warszawa, 2000

2. Pfohl H.-Ch., Systemy logistyczne : podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki  i Magazynowania, Poznań, 2001

3. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003

4. Semenov I., (red.), Filina L., Kotowska I., Pluciński M., Wiktorowska-Jasik A., Zintegrowane łańcuchy transportowe, Difin, 2008

5. Szołtysek J., Jaroszyński R., Decyzje logistyczne w przedsiębiorstwie. Przykłady i zadania, Wałbrzych. 2009

6. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Perzyńska (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 11:26)