SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Finansowanie działalności gospodarzcej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Finansowanie działalności gospodarzcej
Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzD-FDG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Renata Manacka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu finansowania działalności gospodarczej oraz zapoznanie z praktycznymi możliwymi źródłami finansowania przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykład: Teoretyczne podstawy finansowania działalności gospodarczej; pojęcie kapitału, jego formy i źródła pozyskiwania. Kapitał obcy (koszt kapitału) jako forma finansowania działalności gospodarczej. Dywersyfikacja źródeł finansowania działalności gospodarczej.

Ćwiczenia: Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa jako jej główny cel finansowy (pojęcie i cele wyceny wartości przedsiębiorstwa). Kapitały własne w finansowaniu przedsiębiorstwa. Finansowanie działalności gospodarczej zobowiązaniami wobec partnerów handlowych. Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa. Źródła finansowania działalności gospodarczej na różnych etapach (założenie firmy, rozwój, fuzje, przejęcia): środki własne, akcje, obligacje, kredyty, środki unijne, pieniądze publiczne, inne.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i problemowy, metoda przypadków. Ćwiczenia: praca w grupach, przedstawianie przygotowanych wcześniej prezentacji tematycznych, dyskusja, „burza mózgów”, „giełda pomysłów”.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń (KW_11; K_U08; K_K02) jest opracowanie i przedstawienie w grupach prezentacji na wybrany temat związany z finansowaniem działalności gospodarczej przy wykorzystaniu podstawowych zagadnień teoretycznych przedstawionych na wykładzie oraz przykładów praktycznych. Liczbę uzyskanych punktów członkowie grupy dzielą sami zgodnie z indywidualnym wkładem pracy do prezentacji. Ocena z ćwiczeń będzie w 50% zależała od otrzymanych punktów za przygotowaną prezentacje i w 50% z aktywności na poszczególnych zajęciach.

Warunkiem zaliczenia wykładów (KW_11) jest pozytywny wynik zaliczenia w formie ustnej składającej się z pięciu pytań (od 50% do 60% dostateczny; powyżej 60% do 70% dostateczny plus; powyżej 70% do 80% dobry; powyżej 80% do 90% dobry plus, powyżej 90% bardzo dobry). Na ocenę końcową składa się ocena z wykładu (50%) i ocena z ćwiczeń (50%).

Literatura podstawowa

  1. Bednarz J., Gostomski E., Finansowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2008.
  2. Gos W., Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

  1. Felis P., Szlęzak – Matusewicz J., Finansowanie przedsiębiorstwa, Wolters Kluwers, Warszawa 2014.
  2. Ostrowska D. (red. nauk.), Źródła finansowania działalności a sprawność przedsiębiorstw działających w Polsce, Difin, Warszawa 2014.

Uwagi

Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący wykład.

 


Zmodyfikowane przez dr Renata Manacka (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 09:48)