SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa
Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Występuje w specjalnościach Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Mariola Michałowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Umiejętność posługiwania się terminologią stosowaną w innowacyjnych metodach promocji przedsiębiorstwa, podejmowania decyzji w zakresie promocji, zaprojektowania kampanii promocyjnej, wyboru metod promocji przedsiębiorstwa, analizowania strategii promocji oraz roli jaką odgrywa w  zastosowanych narzędziach promocji, a także  wyboru najkorzystniejszej strategii promocji dla wybranego przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład: Promocja w działalności przedsiębiorstwa. Elementy procesu komunikacji. Formy promocji. Etapy budowy kampanii promocyjnej. Miejsce reklamy w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa. Serwis WWW jako narzędzie komunikacji. Reklama na zewnętrznych stronach WWW. Znaczenie Internetu dla działalności promocyjnej przedsiębiorstwa. Reklama w sieci. Public relations i sponsoring w Internecie. Promocja sprzedaży w sieci. Grupy i listy dyskusyjne jako narzędzia promocji przedsiębiorstwa. Promocja z wykorzystaniem wyszukiwarek. Targi i wystawy jako kompleksowe przedsięwzięcia promocyjne przedsiębiorstwa.

Ćwiczenia: Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa przy użyciu innowacyjnych metod promocji przedsiębiorstwa. Wpływ innowacyjnych metod promocji przedsiębiorstwa na podejmowanie decyzji przez klienta. Preferencje klientów dotyczących działań promocyjnych przedsiębiorstw. Kreatywna i efektywna reklama. Warsztat reklamy-projekt kreatywnej reklamy. Reklama w serwisach społecznościowych. Sampling w Internecie. Promocja przy użyciu beamvertisingu.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, dyskusja, pokaz.

Ćwiczenia: dyskusje grupowe, burza mózgów, prace indywidualne, prace grupowe, studia przypadków, metoda projektu, klasyczna metoda problemowa, praca z literaturą przedmiotu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie pisemne na ocenę (K_W01, K_W02). Zaliczenie będzie w formie testu zawierającego pytania otwarte lub/i zamknięte. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% z zaliczenia. Termin zaliczenia: zgodnie z harmonogramem studiów.

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% -  dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0)

Ćwiczenia: na ocenę składać się będzie: ocena z projektu dotyczącego innowacyjnych metod promocji dla wybranego przedsiębiorstwa oraz zadań do samodzielnego i grupowego rozwiązania (K_U01, K_U05, K_K08, K_K06). Projekt powinien zawierać m.in.: opis działalności przedsiębiorstwa, wizję, misję i cele strategiczne przedsiębiorstwa oraz formy strategicznego rozwoju, decyzje przedsiębiorstwa w zakresie instrumentów marketingu mix, wskazanie innowacyjnych metod promocji przedsiębiorstwa, perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa i wskazówki postępowania przedsiębiorstwa wobec zmian zachodzących na rynku oraz propozycje wspierania działań promocyjnych w przedsiębiorstwie.

Termin zaliczenia ćwiczeń: zgodnie z harmonogramem studiów w semestrze. Termin ostatecznego oddania projektu dotyczącego opracowania projektu dla wybranego przedsiębiorstwa upływa na przedostatnich zajęciach dydaktycznych w semestrze.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i ocena z  wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Barska A. (red.), Reklama wczoraj i dziś, Difin, Warszawa 2016.
 2. Kaznowski D., Nowy marketing, VFP Communications Sp. z.o.o, Warszawa 2008.
 3. Lupa I., Media społecznościowe w marketingu i zarządzaniu: wybrane zagadnienia z teorii i praktyki przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2016.
 4. Mazur J. (red.), Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002.
 5. Mazurek G., Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 6. Mazurek G., Promocja w Internecie. Narzędzia. Zarządzanie. Praktyka, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2008.
 7. Marek Sokołowski (red.), Oblicza Internetu: Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Elbląg 2006.
 8. Polańska K., Sieci społecznościowe : wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

 1. Böhm M., Skuteczna promocja przy niskim budżecie, Wydawnictwo BC.edu, Warszawa 2009.
 2. Jeziński M. (red.), Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 3. Kulig-Kozłowska A., Facebook w szkolnej ławce : media społecznościowe a edukacja polonistyczna,  Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2017.
 4. Szpunar M., Nowe-stare medium: internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Mariola Michałowska (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 13:28)