SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny specjalnościowy - Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny specjalnościowy - Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzD-WMS ZMiŚP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Leszek Gołdyka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem wykładu monograficznego jest ukazanie związków demografii z ekonomią i naukami o zarządzaniu oraz ukazanie powiązań procesów (zjawisk) demograficznych i procesów (zjawisk) społeczno-gospodarczych.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Przedmiot demografii; metody demografii; kluczowe teorie  demograficzne;  definicja procesu demograficznego; najważniejsze współcześnie  procesy demograficzne; podstawowe zjawiska demograficzne; demografia zmiany (transformacji) społeczno-ekonomicznej (Polska 1989-2019); pandemia jako zmienna procesów i zjawisk demograficznych.

Metody kształcenia

Wykład tradycyjny (konwencjonalny) i wykład Interaktywny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Znajomość treści wykładu i literatury przedmiotu; przygotowanie na gruncie powszechnie dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego opracowania dotyczącego wybranego problemu demograficzego z zakresu ruchu naturalnego lub migracyjnego i jego skutków w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Na ocenę końcową składa się ocena za opracowanie (80%) i znajomość treści wykładu i literatury przedmiotu (20%).

Literatura podstawowa

 1. Iglicka K. (red.), Migracje powrotne Polaków. Powroty sukcesu czy rozczarowania? Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
 2. Jaźwińska E., Okólski M. (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Scholar, Warszawa 2001.
 3. Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 1999.
 4. Okólski M., Demografia, Scholar, Warszawa 2004.
 5. Okólski M., Demografia zmiany społecznej, Scholar, Warszawa 2004.
 6. Rocznik Demograficzny 2020, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2020.
 7. Woźniak Z., Starość. Bilans-zadanie-wyzwanie, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2016.

Literatura uzupełniająca

 1. Gołdyka L., Demografia pogranicza polsko-niemieckiego. Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość, w: Z. Kurcz (red.), Polskie pogranicza w procesie przemian, T.IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 257-272.
 2. Gołdyka L., Demografia powiatów pogranicza polsko-niemieckiego, w: Z. Kurcz (red.), Polskie pogranicza w procesie przemian, T.V, Scholar, Warszawa  2019, s. 115-125.
 3. Gołdyka L., Przemiany demograficzne   pogranicza polsko-niemieckiego w latach 1989-2019 (na przykładzie Środkowego Nadodrza), 2021 (w druku).
 4. Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2018 r., Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zielona Góra 2019.
 5. Slany K., Małek A., Szczepaniak-Wiechy I. (red.), Systemy wartości a procesy demograficzne, Nomos, Kraków 2003.
 6. Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego w 2019 r., Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zielona Góra 2020.
 7. Terelak A., Kołodziejczak S., Zagraniczne emigracje zarobkowe mieszkańców województwa zachodniopomorskiego a regionalny rynek pracy, Zapol, Szczecin 2012.
 8. Województwo lubuskie. Podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zielona Góra 2019.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 01-03-2021 22:32)