SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-WM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Grażyna Borys
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie przez studentów wiedzy o przesłankach, kierunkach i kluczowych mechanizmach polityki klimatycznej UE oraz umiejętności rozpoznawania przyczyn i skutków zmian klimatycznych jak również stymulowanie postaw  „proklimatycznych”.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Pojęcie klimatu, istota oraz skutki zmian klimatycznych; pojęcie, przesłanki i struktura polityki klimatycznej UE; strategie, mechanizmy i instrumenty polityki klimatyczno-energetycznej UE; europejskie strategie transportowe łagodzenia skutków zmian klimatycznych; europejskie strategie łagodzenia zmian skutków klimatycznych powodowanych przez mieszkalnictwo , usługi i rolnictwo; mechanizmy i instrumenty europejskiej polityki adaptacji do zmian klimatycznych; mechanizmy i instrumenty europejskiej polityki zwiększania odporności na konsekwencje zmian klimatycznych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza ekonomiczna rozwiązań prawnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium w połączeniu z zaliczeniem ustnym.

Literatura podstawowa

J. Baran, A. Janik, A. Ryszko, Handel emisjami w teorii i praktyce. CeDeWu. pl, Warszawa 2011.

A. Leszczyńska, Strategie polskich przedsiębiorstw wobec wyzwań klimatycznych. Wydawnictwo UMC, Lublin 2013.

Literatura uzupełniająca

K. Kożuchowski (red.), Meteorologia i klimatologia. WN PWN, Warszawa2012.

M.Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne. Warszawa 2010.

Uwagi

Temat wykładów: Polityka klimatyczna Unii Europejskiej.


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 10-05-2019 21:09)