SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie systemów logistycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie systemów logistycznych
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD- PSL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Zarządzanie logistyczne
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Beata Barnowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu identyfikacji i projektowania systemów logistycznych w tym wykorzystania metod i technik projektowania i symulacji różnych wariantów układów logistycznych umożliwiających efektywną realizację procesów logistycznych. 

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Laboratorium:

Opracowanie projektów indywidualnych i grupowych dotyczących systemów logistycznych . W ramach zajęć opracowane zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem metod i technik projektowania i symulacji do:

1.   Analizy systemu i jego otoczenia, struktury przestrzennej, produkcyjnej i organizacyjnej firmy, wewnętrznych powiązań materiałowyche i informacyjnych, analizy źródeł zakupu, analizy sprzedaży i kanałów dystrybucji.

2.   Kształtowania systemu logistycznego - sformułowanie celów systemu logistycznego, wyodrębnienie łańcuchów dostaw,tworzenie wyspecjalizowanych podsystemów     transportu, składowania, przepływu informacji, organizacji służb logistycznych, itd.

3.   Sposobów planowania przepływów w proponowanym (opisywanym) systemie logistycznym.

4.   Harmonogramowania obciążenia magazynów i podsystemu transportu dla proponowanego wariantu obciążenia systemu.

5.   Dokonywania pomiarów procesów logistycznych zachodzących w systemie.

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną. Projekt realizowany indywidualnie lub w grupach kilkuosobowych, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z kolokwium oraz aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu.

Literatura podstawowa

  1. Nowosielski S., Podejście procesowe w organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011.
  2. Skrzypek E., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa, 2010.
  3. Durlik I., Inżynieria zarządzania (Nowe wydanie cz.I), Strategie organizacji produkcji, nowe koncepcje zarządzania, Placet, 2004. Organizacja i sterowanie produkcją, red. Brzeziński M., Placet, 2004.
  4. Kotowski R., Tronczyk P., Modelowanie i symulacje komputerowe. Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2009.
  5. Krajka A., Modelowanie i symulacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Seria Informatyczna, Lublin 2012.

Literatura uzupełniająca

  1. Systemy informatyczne inżynierii zarządzania. Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Banaszak. Politechnika Zielonogórska. Zielona Góra, styczeń 2001.
  2. Logistyka – czasopismo Instytutu Logistyki i magazynowania w Poznaniu

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 22:28)