SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie
Kod przedmiotu 11.3-WZ-EkoPD-NNSB
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Szudra
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przeprowadzenie analizy opisowej na podstawie danych statystycznych, analizowanie problemów metodami wnioskowania statystycznego, wykorzystania programów statystycznych w biznesie.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Wszechstronna analiza porównawcza struktury (opis statystyczny) z wykorzystaniem programów komputerowych (różne możliwości obliczeń, wykresy statystyczne). Analiza regresji – metoda analizy wariancji oraz metody opisu i wnioskowania w zakresie regresji liniowej a także nieliniowej. Analiza korelacji zmiennych – miary zależności liniowej i nieliniowej oraz miary korelacji zmiennych jakościowych.

Metody kształcenia

Laboratoria z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego oraz wybranych programów komputerowych, polegające na wykorzystaniu narzędzi statystycznych, grupowo lub indywidualnie, w rozwiązywaniu problemów biznesowych.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium i aktywność w trakcie zajęć.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 25
Łącznie 55 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

Luszniewicz A., Statystyka w biznesie, laboratoria komputerowe, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa, 2002
Krawczak I. , Bąk K. , Łukasik M. , Najechalski P. , Nowak Z. , Olech-Piasecka W. , Pułaska-Turyna B., Statystyka w biznesie. Zastosowanie narzędzi Excel, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-05-2019 20:02)