SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczne aspekty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczne aspekty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Kod przedmiotu 04.3-WZ-EkoPD-PAUPKR
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Występuje w specjalnościach Rachunkowość i doradztwo finansowe
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Szudra
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z wszystkimi rodzajami ksiąg podatkowych, które w myśl przepisów prawa zobowiązani są prowadzić podatnicy i płatnicy w celu prawidłowego wywiązania się z obowiązków podatkowych.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Pojęcie ksiąg podatkowych w zrozumieniu przepisów podatkowych i obowiązek ich prowadzenia. Rodzaje ksiąg podatkowych i ich dostosowanie do formy prowadzonej działalności gospodarczej. Cechy jakościowe ksiąg podatkowych. Zakres przedmiotowy rachunkowości, zasady/polityka rachunkowości, w tym zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zasady prowadzenia pozostałych ewidencji oraz rejestrów. Metody ustalania zobowiązania podatkowego w zależności od prowadzonych ksiąg podatkowych. Konsekwencje braku lub nierzetelności w prowadzeniu ksiąg podatkowych

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją, laboratorium komputerowe i przygotowanie projektu.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne wykładów. Zaliczenie przy stanowisku komputerowym laboratorium. Projekt usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 50
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 75
Łącznie 125 125
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 5 5

Literatura podstawowa

Podatki 2017, praca zbiorowa, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2017.

Audyt sprawozdań finansowych, red. W. Gabrusewicz, PWE, Warszawa, 2016. 

Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych, red. Wojciech Nowak, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-05-2019 20:16)