SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo w ochronie zdrowia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo w ochronie zdrowia
Kod przedmiotu 10.9-WZ-EkoPD-POZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Piotr Bromber
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom wiedzy za zakresu obowiązków  i odpowiedzialności pracowników medycznych oraz praw i obowiązków pacjentów w Polsce.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

 1. Źródło prawa ochrony zdrowia w Polsce.
 2. Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia.
 3. Odpowiedzialność cywilna i karna w ochronie zdrowia.
 4. Prawne aspekty organizacji i zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce.
 5. Prawo do ochrony zdrowia w świetle polskich przepisów.
 6. Prawa i obowiązki pacjenta w Polsce.
 7. Zdarzenia i błędy medyczne.
 8. Tworzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej.

Metody kształcenia

Ćwiczenia: klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca w grupach, wystąpienie, praca z dokumentem źródłowym, wykorzystanie studiów przypadków.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru przy założeniu osiągnięcia > 50% punktów oraz przygotowanie projektu. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z testu i projektu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 38 26
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 37 49
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

 1. Karkowska. D,  Zawody medyczne. Wolters Kluwer, Warszawa 2012,
 2. Banaś. T, Filarski. T, Mikos. M, Pochopień. P, Dokumentacja medyczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2012,
 3. Dercz. M, Rek. T, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz.   Wolters Kluwer, Warszawa 2012,
 4. Karkowska. D, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz. Wolters Kluwer, Warszawa 2016,
 5. Daniel E. Lach Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Wolters Kluwer, Warszawa 2011,
 6. Kowalska - Mańkowska. K, Pietraszewska – Macheta. A, Sidorko. A, Urban. K, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz. Wolters Kluwer, Warszawa 2015,

Literatura uzupełniająca

 1. Prawne oraz zarządcze aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej. Praca pod red.  Śliwka. M, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 2. Fiutak. A, Prawo w medycynie. Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2013.
 3. Kubiak. R, Prawo medyczne. Wykłady Specjalizacyjne, Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2014.

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-05-2019 20:59)