SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logistyka międzynarodowa
Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoPD-LOM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Ekonomia przedsiębiorstwa
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z tematyką logistyki międzynarodowej.

Wymagania wstępne

Podstawy zarządzania.

Zakres tematyczny

Wykład: Istota logistyki międzynarodowej. Organizacja zaopatrzenia i zbytu w skali międzynarodowej. Międzynarodowe sieci logistyczne. Globalne i regionalne powiązania logistyczne. Podmioty uczestniczące w międzynarodowych sieciach logistycznych. Międzynarodowe centra logistyczne. Strategie logistyki międzynarodowej. Rozwój eurologistyki. Ćwiczenia: Specyfika logistyki międzynarodowej. Rola i funkcje centrów logistycznych w gospodarce światowej. Kierunki rozwoju logistyki międzynarodowej. Logistyka globalna. Outsourcing usług logistycznych. Logistyka zwrotna. Prawne aspekty logistyki międzynarodowej.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia, praca grupowa, metoda projektu.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie obejmuje problematykę logistyki międzynarodowej. Zaliczenie jest w formie pisemnej – pytania opisowe (5 pytań, każde po 20 punktów) Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 pkt. „ndst”, 51-60 pkt. „dost”, 61- 70 pkt. „dst plus”, 71-80 pkt. „dobry”, 81-90 pkt. „db plus”, 91-100 pkt. „bdb” (K_W01, K_W07). Na ćwiczeniach studenci rozwiązują zadania oraz przygotowują projekt dotyczący logistyki międzynarodowej. W ramach zajęć studenci realizują poszczególne etapy projektu. W trakcie ćwiczeń przewidziane są dwa kolokwia (K_W01, K_W07). Ocena jest uzależniona od: - zaliczenia kolokwiów – każde kolokwium 25% oceny końcowej (25 punktów), - zaliczenia projektu – 25% oceny końcowej (25 punktów), - aktywnego udziału w zajęciach (15% oceny końcowej) oraz systematycznej pracy studenta podczas całego semestru (10% oceny końcowej) (K_U09, K_U12, K_K02). Warunek zaliczenia ćwiczeń: oddanie pracy zaliczeniowej (projektu) w postaci elektronicznej (edytor Word, prezentacja PowerPoint) zaliczenie dwóch kolokwiów (min. 13 punktów) oraz uzyskanie minimum 51 punktów (zakres punktowy dla oceny – jak przy zaliczeniu wykładu). Ocena końcowa stanowi średnią oceny z ćwiczeń i wykładu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 38 37
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 37 38
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

1. S. Abt, Logistyka w teorii i w praktyce, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2001.

2. E. Gołembska E. Logistyka w gospodarce światowej. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

3. E. Gołembska, Podstawowe problemy logistyki globalnej, międzynarodowej, eurologistyki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2007.

4. E. Gołembska, D. Kempny, J. Witkowski, Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

1. P.R. Murphy, D. Wood, Contemporary Logistics, Prentice Hall 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Perzyńska (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 10:58)