SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody i systemy zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w środowisku pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody i systemy zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w środowisku pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-2_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zadaniami i procedurami dotyczącymi wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania.

Zakres tematyczny

Istota zarządzania bezpieczeństwem, higieną pracy i ryzykiem zawodowym. Cele i zadania zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i ryzykiem zawodowym. Wprowadzenie do oceny ryzyka zawodowego. Uregulowania normatywne związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy. Systemy zarządzania BHPiRZ. Założenia do projektu systemu zarządzania BHPiRZ. Zobowiązania zakładu wynikające z wdrażania i eksploatacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (SZBHP). Metody wdrażania SZBiRZ. Przegląd wstępny zakładu. Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zakładu. Rozpoznanie systemowe zakładu (wydziału, oddziału). Raport końcowy. Projektowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Dane wyjściowe do projektu - definicje, dokumenty, nazwy przywoływane w projekcie. Wymagania projektowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Plan wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wdrażanie i eksploatacja systemu zarządzania BHP. Opracowanie i wdrażanie dokumentacji systemowej. Struktura wdrażająca system - odpowiedzialność. Audyty wewnętrzne i zewnętrzna systemu. Monitorowanie i szkolenie. Integracja systemów zarządzania jakością (SZJ), zarządzania środowiskiem (SZŚ) oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i ryzykiem zawodowym (SZBiRZ).

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny i przeglądowy z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych.

Laboratorium: projekt indywidualny studenta, przygotowany na zadany temat z obszaru zarządzania BHP lub audytu BHP w organizacji.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin ustny – pytania otwarte.

Projekt: pozytywna ocena z projektu

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z projektu laboratoryjnego oraz wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Karczewski J. T., Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy, ODDK, Gdańsk 2000.
 2. Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, ujęcie interdyscyplinarne. Wyd. Difin, Warszawa 2006.
 3. Kowal E., (red.), Opieka zdrowotna nad pracującymi. Wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy. Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.
 4. Lis T., Nowacki K., Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 5. Mikulski R., Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy. CIOP, Warszawa 1999.
 6. Pacyna A., Stadnicka D., Wdrażanie i auditownie systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2006.
 7. Polska Norma PN-N-18001:2004 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
 8. Rabenda A., Zarządzanie ryzykiem zawodowym w miejscu pracy. Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.
 9. Rączkowski B., BHP w praktyce. Poradnik. Wyd. OD i D Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2005.
 10. Skuza L., Co warto wiedzieć o ryzyku zawodowym. Wyd. OD i D Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2003.
 11. Zawieska W., Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny. Wyd. CIOP, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Kodeks Pracy.
 2. PN-EN ISO 9000:2001; Systemy zarządzania jakością - Podstawy i słownictwo.
 3. PN-N18002: 2004; System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka.
 4. PN-N-18004:2001 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wytyczne.
 5. PN-EN ISO 19011:2012 - Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania .
 6. Czasopisma: ATEST, Bezpieczeństwo Pracy, Inspektor Pracy, Przyjaciel Przy Pracy, Serwis BHP, Służba pracownicza, Specjalista ds. BHP.
 7. ISO 45001 - Occupational health and safety.

Uwagi

Obowiązkowe przygotowanie projektu analityczno - koncepcyjnego, opartego na problematyce bhp w wybranej gałęzi gospodarki przemysłowej lub usługowo-wykonawczej, z propozycją rozwiązania konkretnych problemów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ryzyka zawodowego, zgodnie z założeniami w sprawie wdrażania „Polityki bhp” w firmie.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów UZ.


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-04-2019 21:37)