SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomika przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomika przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-4_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie zagadnień z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, kształtowania procesów produkcyjnych w aspekcie wymagań ergonomii, możliwości usprawniania procesów pracy

Wymagania wstępne

Podstawy ekonomii, ergonomii i bezpieczeństwa procesowego

Zakres tematyczny

Zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa. Normowanie i wartościowanie pracy. Uwarunkowania środowiskowe; społeczne i materialne środowisko pracy. Ekonomika gospodarowania zasobami ludzkimi. Ekonomika i organizowanie produkcji w przedsiębiorstwie. Zarządzanie kosztami i efektywnością przedsiębiorstwa. Ekonomika działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy
Ćwiczenia: ćwiczenia, pogadanka, pokaz, pomiar, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium pisemne w formie testu (min 51% na pozytywne zaliczenie)
Ćwiczenia: wykonanie wszystkich ćwiczeń i pozytywne oceny z przygotowania teoretycznego do ćwiczeń. Wykonanie wszystkich sprawozdań z ćwiczeń  przewidzianych programem nauczania oraz ich pozytywna ocena. Pozytywne oceny z bieżącego przygotowania studenta do zajęć.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z wykładu i ćwiczeń

Literatura podstawowa

1. J. Duraj (red.), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002
2. I. Durlik, Inżynieria zarządzania, cz. I i II, Agencja wyd. Placet, Warszawa 1998
3. Z. Jasiński (red.): Zarządzanie pracą, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999
4. red. A. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie, Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000
5. J. Lichtarski(red.): Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999
6. E. McKenna, N. Beech, Zarządzanie zasobami ludzkimi, FELBERG SJA, Warszawa 1999
7. J. Penc, Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999
8. J. Sajkiewicz (red.): Zasoby ludzkie w firmie, Wyd. Poltext, Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca

1. D. Lock, Podstawy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Patryk Krupa (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 20:29)