SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Antropometria i ergonomia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Antropometria i ergonomia
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-7_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Andrzej Lasota
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretyczną wiedzą dotyczącą: podstaw antropometrii i ergonomii, ich związków i roli w diagnozie oraz metodologii projektowania ergonomicznego.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Geneza, istota, zasady pomiarów antropometrycznych. Antropometria i biomechanika w ergonomii. Ewolucja celów i wartości w projektowaniu obiektów technicznych. Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna. Diagnoza i ocena ergonomiczna. Procesy projektowe w ergonomicznej działalności korekcyjnej i koncepcyjnej. Zagadnienia projektowe i ergonomiczne kryteria decyzyjne. Systemy projektowane, projektujące. Struktura procesu projektowania ergonomicznego. Ergonomiczne zasady projektowania..

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium pisemne (pytania otwarte, min 51% na zaliczenie)

Ocena końcowa - ocena z wykładu

Literatura podstawowa

1.     Górska E., Ergonomia: projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002

2.     Górska E., Tytyk E., Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy – materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996

3.     Jabłoński J. (red), Ergonomia produktu. Ergonomiczne zasady projektowania produktów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006

4.     Koradecka D. (red), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 1997

5.     Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii: metody, techniki, normy, PWN, Warszawa-Łódź, 1997

6.     Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2001

Literatura uzupełniająca

1.     Batogowska A., Słowikowski J., Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania, Prace i Materiały, zeszyt 149, IWP, Warszawa 1994

2.     Gedliczka A., Pochopień P., Szklarska A., Welon Z., Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, CIOP, Warszawa, 2001

3.     Nowak E., Atlas antropometryczny populacji polskiej – dane do projektowania, IWP, Warszawa 2000

4.     Słowikowski J., Metodologiczne problemy projektowania ergonomicznego w budowie maszyn, CIOP, Warszawa 2000

5.     Zbiór Polskich Norm z zakresu ergonomii i projektowania

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-04-2019 20:15)