SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Charakterystyka zagrożeń chemicznych i biologicznych w środowisku pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Charakterystyka zagrożeń chemicznych i biologicznych w środowisku pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-9_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Dostarczenie wiedzy teoretycznej dotyczącej zagrożeń chemicznych, biologicznych w środowisku pracy i ich oddziaływania na organizm człowieka. Nabycie praktycznych umiejętności pomiaru i identyfikacji czynników szkodliwych. 

Wymagania wstępne

Podstawy chemii, biologii i ergonomii

Zakres tematyczny

Klasyfikacja czynników szkodliwych. Pojęcie chemicznego środowiska pracy. Podstawowe normy i akty prawne związane z oceną i analizą czynników chemicznych i biologicznych w środowisku pracy. Skutki oddziaływania na człowieka w środowisku pracy wybranych czynników szkodliwych, z grupy czynników chemicznych i biologicznych. Metody pomiaru i oceny wybranych czynników szkodliwych, z grupy czynników chemicznych. Ujęcie ekspozycji na czynniki chemiczne i biologiczne w ocenie ryzyka zawodowego. Metody analityczne w ocenie wybranych czynników chemicznych środowiska pracy.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy.
Ćwiczenia: ćwiczenia laboratoryjne, pomiar, pokaz, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny, min 51% na pozytywne zaliczenie.
Laboratorium: Wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i pozytywne oceny z przygotowania teoretycznego do ćwiczeń. Wykonanie wszystkich sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych programem nauczania oraz ich pozytywna ocena. Pozytywne oceny z bieżącego przygotowania studenta do zajęć.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z wykładu i laboratorium

Literatura podstawowa

1. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, pod red. D. Koradeckiej, Centralny Instytut Ochrony Pracy Warszawa 2001
2. Sidor T., Podstawy metrologii: Przegląd metod i przyrządów pomiarowych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2008.
3. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - Wartości dopuszczalne. red. D. Augustyńska, M. Pośniak, Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2007
4. Jankowski T.,  Jankowska E., Ocena zagrożenia pyłami emitowanymi z maszyn do pomieszczeń pracy. Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca

1. Rączkowski B., BHP w praktyce. Wydanie XI, Wyd. ODDK, Gdańsk 2007

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Patryk Krupa (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 20:04)