SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka szkoleń w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka szkoleń w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-12_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z istotą i założeniami organizowania i metodyką szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu prawnej ochrony pracy, analizy zagrożeń oraz podstaw zarządzania BHP. Zasady ogólne organizowania służby BHP w zakładzie pracy. Uczestnictwo służby BHP w przygotowywaniu instrukcji BHP. Uczestnictwo służby BHP w ocenie ryzyka zawodowego.

Zakres tematyczny

Wymagania prawne dotyczące szkoleń. Metody i formy szkolenia poszczególnych grup pracowniczych (wg Dz.U. nr 180 poz. 1860). Ramowe programy szkoleń okresowych dla poszczególnych grup pracowniczych. Typy zajęć a struktura jednostki metodycznej. Tok zajęć szkoleniowych: podających, ćwiczeniowych, eksponujących. Szczegółowe programy szkoleń dla pracowników na wybranych stanowiskach pracy z wykorzystaniem materiałów źródłowych takich jak: instrukcje obsługi urządzeń, dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i urządzeń technicznych, instrukcje zakładowe, instrukcje bhp, karty oceny ryzyka zawodowego, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, rejestry pomiarów czynników szkodliwych, protokoły powypadkowe itp. Formy i metody szkolenia oraz materiały dydaktyczne (pokazowe, prezentacje multimedialne, filmy, serwisy internetowe itp.). Kontrola i ocena wiadomości i umiejętności – efekty szkolenia. Dokumentacja szkoleniowa (dziennik szkolenia, listy obecności, protokół egzaminacyjny, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia). Popularyzowanie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny i problemowy, pogadanka, pokaz, demonstracja.

Projekt: ćwiczenia praktyczne, warsztaty metodyczne, metoda projektu, dyskusja problemowa, gry dydaktyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt: zaliczenie na ocenę projektu odbywa się na podstawie ocenionych prac wytwórczych (projektów/konspektów) i bieżących sprawdzianów pisemnych.

Wykład: wykład zaliczany jest wg pisemnego sprawdzianu testowego – egzamin pisemny (min. 51% na pozytywne zaliczenia).

Ocena końcowa: ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą.

Literatura podstawowa

 1. Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Wyd. „Impuls”, Kraków 2001.
 2. Dirksen J., Projektowanie metod dydaktycznych. Efektywne strategie edukacyjne. Wydanie II, Helion, Gliwice 2017.
 3. Dołęgowski B., Janczała S., Praktyczny poradnik dla służb BHP, Wyd. ODiDK, Gdańsk 2007.
 4. Kodeks Pracy. Ujednolicony tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., ze zmianami.
 5. Koradecka D., Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, CIOP, Warszawa 2000.
 6. Mikulski R., Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy, CIOP, Warszawa 1999.
 7. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. „Żak”, Warszawa 1998.
 8. Rospond H., Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, Wyd. Ośr. Szkol. PIP im. Prof. J. Rosnera, Wrocław 2005.
 9. Ślęzak J., Ochrona pracy. Poradnik dla służb BHP, Wyd. Tarbonus, Kraków 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Baron-Polańczyk E. Multimedialne materiały dydaktyczne, Oficyna Wydaw. UZ, Zielona Góra 2006.
 2. Baron-Polańczyk E. (ed), ICT in Educational Desing. Processes, Materials, Resources - Visegrad Edition, Vol. 1-11, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra (2012/2103/2014/2015/2016).
 3. Czasopisma: ATEST, Bezpieczeństwo Pracy, Inspektor Pracy, Przyjaciel Przy Pracy, Serwis BHP, Służba pracownicza, Specjalista ds. BHP.
 4. Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 5. Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860) z późniejszymi zmianami.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2019 19:08)