SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-17_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie studentów – przyszłych magistrów bhp z problematyką wypadków przy pracy. Dokonywania analizy wypadków przy pracy i postępowania powypadkowego. Modelowanie wypadków przy pracy. Postępowania w przypadku chorób zawodowych. 

Wymagania wstępne

Podstawy ergonomii; fizjologia człowieka, podstawy technologii produkcji,

Zakres tematyczny

Definicja wypadków przy pracy. Cechy wypadków przy pracy - nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna, związek z pracą. Wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy. Zgłaszanie wypadków przy pracy. Metody i analizy badania wypadków przy pracy. Modelowanie wypadków przy pracy. Modelowanie zachowań człowieka w sytuacjach zagrożenia. Wykaz chorób zawodowych. Klasyczny model wypadku. Postępowanie w przypadku chorób zawodowych. Rozpoznawanie chorób zawodowych. Zgłaszanie podejrzenia choroby zawodowej. Ocena narażenia zawodowego. Orzekanie o rozpoznaniu choroby zawodowej.

Metody kształcenia

Ćwiczenia laboratoryjne, pogadanka, pokaz, pomiar, objaśnienie, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie: Wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i pozytywne oceny z przygotowania teoretycznego do ćwiczeń. Wykonanie wszystkich sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych programem nauczania oraz ich pozytywna ocena. Pozytywne oceny z bieżącego przygotowania studenta do zajęć.

Literatura podstawowa

1. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, pod red. D. Koradeckiej, Centralny Instytut Ochrony Pracy Warszawa 2001.
2. Filipkowski S., Powstawanie wypadków przy pracy i zasady profilaktyki: zarys teorii, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1975.
3. Gałusza M., Langer W., Wypadki i choroby zawodowe : dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo, Tarbonus, Kraków 2009.
4. Marek K., Andrzejak R., Choroby zawodowe, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
5. Pawłowska Z., Pietrzak L., Metody analizy bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, CIOP, Warszawa 1996
6. Pietrzak L., Analiza wypadków przy pracy dla potrzeb prewencji, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2007.
7. Studenski R., Teorie przyczynowości wypadkowej i ich empiryczna weryfikacja, Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze, Katowice 1986. 
8. Ślezak J.,: Ochrona pracy. Poradnik dla służb bhp.
9. Wojciechowska-Piskorska H., Wypadki przy pracy. Poradnik pracodawcy i służb BHP, ODDK, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

1. Pióro J., Wypadki i choroby zawodowe w orzecznictwie sądów, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010.
2. Rączkowski B., BHP w praktyce. Wydanie XI, Wyd. ODDK, Gdańsk 2007
3. Zarychta W., Uregulowania prawne dotyczące wypadków przy pracy, Bezpieczeństwo pracy nauka i praktyka, 7-8/1999

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Patryk Krupa (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 01:21)