SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Człowiek w przestrzeni pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Człowiek w przestrzeni pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-25_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
  • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problemami współczesnego zakładu pracy oraz sposobami ich minimalizacji i/lub eliminacji.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Praca zawodowa i jej znaczenie w życiu jednostki (kultura pracy, podmiotowość pracownika, kształcenie zawodowe, kariera zawodowa). Zakład pracy jako system (funkcje i struktura zakładu, kompetencje pracowników). Człowiek w środowisku pracy (etyka zawodowa, komunikowanie się w środowisku pracy). Międzygeneracyjność a relacje osobowe w zakładzie pracy (pracownicy zakładu, kierownictwo, integracja i dezintegracja zespołów pracowniczych, pomoc pracownikom mającym problemy w środowisku pracy). Wybrane społeczne problemy zakładu pracy (np. konflikty, ocena pracownicza, system nagród i kar) oraz problemy pozazawodowe (np. bezrobocie, poszukiwanie zatrudnienia, czas wolny pracowników, patologie społeczne). Kultura osobista w środowisku pracy.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, pokaz, demonstracja

Ćwiczenia: ćwiczenia, dyskusja problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczany jest w formie pisemnego kolokwium (min 51% na pozytywne zaliczenie).

Ćwiczenia: na podstawie oceny zaprezentowanych przez studentów referatów i prac pisemnych (na zal.).

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z wykładu i ćwiczeń.

Literatura podstawowa

1.     Czapka M. (red.), Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy, Bytom 2005.

2.     Karney J. E., Psychopedagogika pracy, Warszawa 2007.

3.     Paszkowicz M.A., Hrynenko A., Pietrulewicz B. (red.), Człowiek, społeczeństwo, gospodarka, tom 1, 2, Zielona Góra 2014, 2015.

4.     Problemy Profesjologii – półrocznik.

5.     Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2000.

6.     Wołk Z., Kultura pracy, Sulechów 2000.

7.     Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Radom 2009.

Literatura uzupełniająca

1.     Czarnecki K., Pietrulewicz B., P. Kowolik (red.), Nowy leksykon profesjologiczny, Sosnowiec 2017.

2.     Nowacki T., Leksykon pedagogiki pracy, Radom 2004.

3.    Baron-Polańczyk E., Klementowska A., Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe, tom 1-5, Zielona Góra 2014-2018.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aneta Klementowska (ostatnia modyfikacja: 26-04-2019 18:44)