SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy zabezpieczania obiektów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy zabezpieczania obiektów
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-30_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marcin Chciuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z obszaru zabezpieczania obiektów przed skutkami włamań oraz ochrony zdrowia i życia ludzi.

Wymagania wstępne

Podstawy informatyki. Podstawy elektrotechniki.

Zakres tematyczny

Systemy bezpieczeństwa, systemy ochrony zdrowia i życia ludzi. System sygnalizacji pożaru, system oświetlenia ewakuacyjnego, system rozgłaszania alarmowego. Systemy ochrony mienia. Systemy sygnalizacja włamania i napadu, systemy kontroli dostępu. Integracja systemów automatyzacji i bezpieczeństwa. Rodzaje integracji. Pojęcie otwartości systemu. Strategie współdziałania systemów automatyzacji i bezpieczeństwa. Korzyści z integracji – synergia wykorzystywana do zwiększenia efektywności chronionego obiektu.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład problemowy

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, pokaz, pomiar

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczany jest w formie egzaminu (min 51% na pozytywne zaliczenie)

Laboratorium: ocena sprawozdań i kolokwiów, pozytywne zaliczenie.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z zajęć laboratoryjnych i wykładu.

Literatura podstawowa

1.      Niezabitowska E.: Budynek inteligentny. Tom II. Podstawowe systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych, Gliwice, 2010.

2.      Wójcik A.: Wprowadzenie do projektowania systemów alarmowych sygnalizacji zagrożeń, TECHOM, 1999.

3.      Wójcik A.: Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń, Verlang Dashofer, 2000.

4.      Siudalski J.: Przepisy I Normy Elektryczne - Monitoring i Systemy Alarmowe, Oficyna Prawa Polskiego, 2014.

Literatura uzupełniająca

1.      Nowicki Z.: Alarm o przestępstwie, Tonik, 1997.

2.      Normy PN-EN Systemy alarmowe

3.      http://www.mieszkajbezpiecznie.pl/

4.      http://www.satel.pl

5.      http://www.ealarmy.com.pl

6.      http://www.systemyalarmowe.com.pl

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Marcin Chciuk (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 19:45)