SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-32_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Główne cele to:

- rozwijanie umiejętności działania na płaszczyźnie komunikacyjnej i interpersonalnej;
- uwrażliwienie na relacje pomiędzy własną kulturą a obcymi kręgami kulturowymi;
- przygotowanie do podejmowania działań zarówno w sytuacjach związanych z ogólnie rozumianym życiem zawodowym jak i w konkretnej specjalności;
- rozwijanie umiejętności kształcenia ustawicznego i samokształcenia.

- uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie B2 według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia:

- nauka i studia w krajach anglojęzycznych (strony internetowe uczelni; korespondencja formalna i nieformalna: notatka, e-mail, życiorys, list motywacyjny)

- planowanie i przebieg kariery zawodowej (informacje o zawodach i związanych z nimi kwalifikacjach, umiejętnościach i cechach osobowości, ogłoszenia dotyczące pracy, możliwości zatrudnienia)

- narzędzia i sprzęt używany w pracy, instrukcje obsługi

- terminologia naukowa

- materiały, ich właściwości i zastosowanie

Struktury gramatyczne nauczane są w połączeniu z funkcjami językowymi w zależności od poziomu grupy, tematyki oraz specyfiki danego języka.

Metody kształcenia

Interakcyjno-sekwencyjna metoda nauczania języka angielskiego z podejściem komunikacyjnym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą do zaliczenia zajęć ćwiczeniowych jest obecność na wszystkich zajęciach, systematyczne przygotowywanie się do każdych zajęć oraz zaliczenie wszystkich cząstkowych kolokwiów sprawdzających (ustnych i pisemnych) w semestrze.

Literatura podstawowa

  1. Vicky Hollet, John Sydes, Tech Talk pre intermediate, Oxford University Press, 2005

  2. Richardson K., Kabanagh M., Sydes J., Emmerson P., The Business Pre-Intermediate, Macmillan, Oxford

Literatura uzupełniająca

  1. Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English : vocabulary and grammar, Summertown Publishing, 2008

  2. Longman Business Dictionary, Pearson Education Limited, Harlow, 2007

  3. Słownik Techniczny Angielsko-Polski, Polsko-Angielski, wyd. REA, 2005

  4. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson, New English File Pre Intermediate, Oxford University Press, 2007

  5. Michael Swan, Catherine Walter, The Good Grammar Book, Oxford University Press, 2009

  6. http://www.onestopenglish.com/

  7. http://www.insideout.net/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-05-2019 17:16)