SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium specjalistyczne II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium specjalistyczne II
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-SS- II
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 17
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 180 12 108 7,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • Realizacja pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora.

Wymagania wstępne

N/A

Zakres tematyczny

Przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora. Wykazanie znajomości przedmiotu, opanowanie literatury naukowej w zakresie opracowywanego tematu. Umiejętność korzystania ze źródeł oraz powiązania problematyki teoretycznej z zagadnieniami praktyki i stosowania naukowych metod pracy.

Metody kształcenia

Projekt: dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny opracowania związanego z tematem realizowanej pracy dyplomowej.

Składowe oceny końcowej = projekt: 100%

Literatura podstawowa

  1. Literatura zgodna z tematyką realizowanej pracy dyplomowej.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 05-05-2019 00:03)