SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe I
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-SD-I
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Ćwiczenie umiejętności prezentowania i dyskutowania wyników pracy dyplomowej.

 

Wymagania wstępne

N/A

Zakres tematyczny

W ramach Seminarium dyplomowego I studenci na forum grupy seminaryjnej przedstawiają, w formie prezentacji komputerowej częściowe efekty realizowanej pracy dyplomowej, w szczególności w zakresie przeglądu literaturowego i motywacji podjętej pracy, a także doboru metodyki i narzędzi  w realizacji pracy inżynierskiej. Każda prezentacja kończy się dyskusją, w której czynny udział bierze grupa seminaryjna. Dopuszcza się opracowanie i przedstawianie prezentacji w języku angielskim.

Metody kształcenia

Projekt: dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny zrealizowanej części pracy dyplomowej. Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia jest złożenie karty pracy podpisanej przez promotora.

Składowe oceny końcowej = projekt: 100%

Literatura podstawowa

  1. Literatura zgodna z tematyką realizowanej pracy dyplomowej

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 04-05-2019 23:48)