SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki III
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-6_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Główne cele to:

- rozwijanie umiejętności działania na płaszczyźnie komunikacyjnej i interpersonalnej;
- uwrażliwienie na relacje pomiędzy własną kulturą a obcymi kręgami kulturowymi;
- przygotowanie do podejmowania działań zarówno w sytuacjach związanych z ogólnie rozumianym życiem zawodowym jak i w konkretnej specjalności;
- rozwijanie umiejętności kształcenia ustawicznego i samokształcenia.

Cel szczegółowy:

- doskonalenie i rozwijanie posiadanych kompetencji mówienia, słuchania, czytania ze zrozumieniem i pisania,

- praca z tekstami specjalistycznymi zgodnymi z kierunkiem studiów.

Wymagania wstępne

 Warunkiem kontynuowania nauki języka w semestrze III jest uzyskanie zaliczenia z oceną w semestrze II.

 

Zakres tematyczny

Program ćwiczeń:

Kurs podzielony na moduły zawierające teksty i ćwiczenia językowe. Kurs rozwija wszystkie umiejętności służące biegłej komunikacji. Materiał gramatyczny odpowiedni dla poziomu B1. Szczególny nacisk położony jest na słownictwo specjalistyczne.

Metody kształcenia

Interakcyjno-sekwencyjna metoda nauczania języka niemieckiego z podejściem komunikacyjnym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą do zaliczenia zajęć ćwiczeniowych jest obecność na wszystkich zajęciach, systematyczne przygotowywanie się do każdych zajęć oraz zaliczenie wszystkich cząstkowych kolokwiów sprawdzających (ustnych i pisemnych) w semestrze.

Oceny wyników nauczania w formie:

 • pisemnych prac kontrolnych
 • przygotowania i kontroli zadań domowych (pisemnych i ustnych)
 • aktywności studenta na zajęciach (wypowiedź ustna, praca indywidualna i zespołowa)
 • pracy własnej studenta (prezentacje, lektury, itp.)

Literatura podstawowa

1. Ch. Lemcke, L. Lohmann, T. Schelling, Berliner Platz. Deutsch im Alltag für Erwachsene. Lehr- und Arbeitsbuch 1/ 2, Langenscheidt, Warszawa 2009

2. S. Kaufmann, L. Rohrmann, P. Szablewski-Çavus, Orientierung im Beruf, Klett-Langenscheidt GmbH, München 2013

3. A. Braun, P. Szablewski-Çavus, Orientierung im Beruf Intensivtrainer, Klett-Langenscheidt GmbH, München 2013

4. B. Szymoniak, W. Borkowy, B. Kujawa, Mit Beruf auf Deutsch, profil mechaniczny, Nowa Era, Warszawa 2013

5. M. Rolbieniecka, J. Kucharczyk, Deutsch für Profis, branża mechaniczna, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2013

Literatura uzupełniająca

 1. Zespół autorów: K. Łuniewska, M. Piotrowska, J. Rozwalka, U. Szczepańska, U. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórna, einFach gut. Profil 2. Kommunikation in Technik und Industrie, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1999
 2. M. Gurgul, A. Jarosz, J. Jarosz, A. Pietrus-Rajman, Deutsch für Profis, branża ekonomiczna, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2013
 3. H. Dreyer, R. Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch, München 1995
 4. G. Werner, Grammatiktraining Deutsch, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2001
 5. J. Z. Koch, Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, polsko-niemiecki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984
 6. J. Pheby, W. Scholze, Słownik obrazkowy niemiecko-angielski, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 1996
 7. Abenteuer Technik, Ravensburger Buchverlag, Ravensburg 2010

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Danuta Chlebicz (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 22:56)