SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologie informacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-14_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Mirosław Matyjaszczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności wykorzystania narzędzi Technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspomaganiu jego pracy.  Kształtowanie kreatywności, otwartości i umiejętności wykorzystania wiedzy informatycznej w pracy i innych aspektach życia człowieka. Zaznajomienie studentów z  podstawowymi aplikacjami komputerowymi, niezbędnymi do pracy w przyszłym zawodzie. Kształtowanie świadomości związanej z zagrożeniami płynącymi z używania sieci komputerowych w codziennej pracy. Zapoznanie studentów ze sprzętem i oprogramowaniem pomocnym w tworzeniu, przesyłaniu, prezentowaniu i zabezpieczaniu informacji oraz wypracowanie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do realizacji własnych zadań.

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności użytkowania komputera oraz znajomość podstawowego słownika i pojęć  stosowanych w technikach komputerowych.

Zakres tematyczny

Podstawy technik informatycznych. Tworzenie i przetwarzanie tekstów i grafiki. Arkusze kalkulacyjne. Bazy danych. Grafika menedżerska i prezentacyjna. Usługi w sieciach informatycznych. Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji. Publikacja materiałów w sieci.

Metody kształcenia

pogadanka, objaśnienie, metoda symulacyjna, ćwiczenia przedmiotowe, metoda laboratoryjna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie zajęć na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne zadania. Wpływ na ocenę ma obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo studenta, terminowe przygotowanie do ćwiczeń oraz (w przypadkach szczególnych)* wynik kolokwium z wybranej partii materiału.

* - student często ma problemy z wykonaniem zadań praktycznych; z przyczyn losowych ale usprawiedliwionych nie wykazał się umiejętnością praktycznego zastosowania wiedzy w praktyce, itp.

Literatura podstawowa

 1. Cieciura M.: Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, VIZJA PRESS&IT, Warszawa,2006.
 2. Gogołek W., Technologie informacyjne mediów, Warszawa 2006.
 3. Hernandez M.J.: Bazy danych dla zwykłych śmiertelników, MIKOM, Warszawa, 2004.
 4. Liengme B.V.: Microsoft Excel w nauce i technice, Wydawnictwo RM, Warszawa, 2002.
 5. Sikorski W., Podstawy technik informatycznych, Warszawa 2007.
 6. Wróblewski P.: Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Helion, Warszawa, 2009 (2003).
 7. Wstęp do informatyki gospodarczej, praca zbiorowa pod redakcją Anny Rokickiej-Broniatowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2004 (2002).

Literatura uzupełniająca

 1. Flanczewski S.: ACCESS w biurze i nie tylko, Helion, Warszawa, 2007.
 2. Kopertowska M.: Arkusze kalkulacyjne, PWN, Warszawa, 2006.
 3. Kopertowska M.: ECUK Bazy danych, PWN, Warszawa, 2004.
 4. Kopertowska M.: ECUK Przetwarzanie tekstów, PWN, Warszawa, 2006.
 5. Sikorski W: ECUK Podstawy technik informatycznych, PWN, Warszawa, 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Mirosław Matyjaszczyk (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 20:58)