SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo informacji i ochrona własności intelektualnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo informacji i ochrona własności intelektualnej
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-15_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z działaniem oraz eksploatacją systemów podnoszących bezpieczeństwo informacji. Zdobycie umiejętności posługiwania się podstawowymi programami do szyfrowania dokumentów oraz szyfrowania transmisji w sieciach komputerowych.

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych

Zakres tematyczny

Terminologia i klasyfikacja tajemnic. Podstawy prawne w ochronie informacji, tajemnice prawnie chronione. Podstawowe moduły w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. Polityka bezpieczeństwa informacji. Wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów w systemach teleinformatycznych. Zasady udostępniania informacji – zagrożenia i mankamenty. Zabezpieczenia i wymagania w zakresie ochrony informacji. Administracyjne, techniczne i fizyczne bezpieczeństwo danych.

Metody kształcenia

Wykład zaliczany jest w pisemnego sprawdzianu. Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zaliczany jest na podstawie pisemnego sprawdzianu.

Literatura podstawowa

  1. Garfinkel S., Spafford G., Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie, Wyd. RM, Warszawa 2003
  2. Frisch A., Unix. Administracja systemu, Wyd. RM, Warszawa 2003
  3. ISO/IEC 27001 – norma międzynarodowa standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

Literatura uzupełniająca

  1. Stokłosa J., Bliski T., Pankowski T., Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych, PWN, Warszawa 2001
  2. Cheswick W., Firewalle i bezpieczeństwo w sieci, Helion, Gliwice 2003

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Patryk Krupa (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 19:55)