SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elementy prawa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elementy prawa
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-26_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to ukierunkowanie przyszłego inżyniera na studiowanie ze zrozumieniem zagadnień prawnych oraz interpretowanie przepisów dotyczących ochrony pracy; wykorzystywania przepisów dotyczących ochrony pracy w działaniach na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości i umiejętności rozumienia systemu prawnego w Polsce i Unii Europejskiej.

Zakres tematyczny

I. OGÓLNE POJĘCIA PRAWNE

1. Norma prawna, przepis prawny
2. Stosunek prawny, zdarzenie prawne, prawo podmiotowe, uprawnienie, roszczenie
3. Stosowanie prawa
4. Wykładnia prawa
5. Organy wymiaru sprawiedliwości
6. Źródła prawa
7. Ogłaszanie aktów normatywnych
8. System prawa; gałęzie prawa

II. PRAWO CYWILNE

9. Przedmiot i źródła prawa cywilnego
10. Osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy
11. Czynności prawne
12. Przedstawicielstwo
13. Przedawnienie roszczeń
14. Prawa rzeczowe; rzeczy
15. Własność, współwłasność
16. Pozostałe zagadnienia prawa rzeczowego
17. Pojęcie, rodzaje i źródła zobowiązań
18. Odpowiedzialność cywilna
19. Zasady wykonania zobowiązań
20. Skutki niewykonania zobowiązań
21. Wygaśnięcie zobowiązań

III. PRAWO RODZINNE

22. Małżeństwo
23. Stosunki majątkowe między małżonkami
24. Rodzice i dzieci

IV. PRAWO GOSPODARCZE

25. Prawo gospodarcze – wiadomości wstępne
26. Spółdzielnia
27. Spółka cywilna
28. Handlowe spółki osobowe
29. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
30. Spółka akcyjna
31. Przedsiębiorstwo państwowe
32. Stowarzyszenie, fundacja
33. Podjęcie działalności gospodarczej
34. Umowy gospodarcze

V. POSTĘPOWANIE CYWILNE

35. Charakterystyka postępowania cywilnego
36. Postępowanie przed sądem
37. Postępowanie egzekucyjne

VI. PRAWO ADMINISTRACYJNE

38. Administracja publiczna i prawo administracyjne
39. Organy administracji publicznej
40. Formy działania administracji
41. Charakterystyka postępowania administracyjnego
42. Postępowanie w pierwszej instancji
43. Środki kontroli rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym
44. Sądowa kontrola decyzji administracyjnych
45. Postępowanie egzekucyjne w administracji

VII. PRAWO KARNE

46. Charakterystyka prawa karnego
47. Pojęcie przestępstwa
48. Kary w prawie karnym

VIII. PRAWO PRACY

49. Wprowadzenie do prawa pracy

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych, pogadanka, opis, opowiadanie, objaśnienie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Skala ocen z kolokwium pisemnego - testowego
Pkt ocena:
0-59     - 2,0 
60-67   - 3,0 
68-75   - 3,5 
76-83   - 4,0 
84-92   - 4,5 
93-100 - 5,0

Literatura podstawowa

1. Aktualnie obowiązujące ustawodawstwo w zakresie wybranych gałęzi prawa.
2. Komentarze do: Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu karnego, Kodeksu pracy.
3. Nowacki J., Tobor Z.: Wstęp do prawoznawstwa. Wolters Kluwer, Kraków 2012.
4. Korybski A., Leszczyński L., Pieniążek A.: Wstęp do prawoznawstwa. Lublin 2010.
5. Wronkowska S.: Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa. Ars boni et Aequi, Poznań 2003.
6. Korycki S., Kuciński J., Trzciński Z, Zaborowski J.: Zarys prawa. Lexis Nexis, Warszawa 2002.
7. Praca zbiorowa pod redakcją W. Kocota: Elementy prawa. Difin, Wyd. II, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

Czasopisma: ATEST, Bezpieczeństwo Pracy, Inspektor Pracy, Przyjaciel Przy Pracy.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Patryk Krupa (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 20:38)