SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy ekologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy ekologii
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-29_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Krzysztof Łasiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

poznanie  podstawowych  zagadnień  związanych  z  ochroną  środowiska,  prawnych  podstaw  ochrony środowiska, koncepcji zrównoważonego rozwoju

Wymagania wstępne

podstawy techniki, zastosowanie norm technicznych, podstawy chemii

Zakres tematyczny

Cele i znaczenie ochrony środowiska. Prawne podstawy ochrony środowiska. Istota współczesnego kryzysu ekologicznego. Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Systemy
zarządzania środowiskowego wg ISO serii 14000, EMAS i inne normy. Metody zapobiegania zanieczyszczaniu atmosfery. Ochrona wód powierzchniowych. Zanieczyszczanie gleby — ochrona powierzchni ziemi. Odnawialne i alternatywne źródła energii. Cele i zadania monitoringu środowiskowego. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska. Zanieczyszczenie środowiska a stan zdrowia człowieka.

Metody kształcenia

wykłady – wykład konwencjonalny i konwersatoryjny

ćwiczenia – pogadanka, praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium
zaliczenie ćwiczeń na podstawie opracowanego projektu zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie

Literatura podstawowa

  1. Biernaciak,  W.  M.  Gaczek,  Ekonomiczne  aspekty  ochrony  środowiska,  Wyd.  Akademi i Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001
  2. K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Warszawa 1995
  3. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Warszawa 2002
  4. S. Siemiński, Zagrożenia środowiskowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000
  5. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca

  1. D. Kiełczewski, Ekologia społeczna, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999  czasopisma o tematyce ekologicznej.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 21:17)