SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-36_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie studentów – przyszłych inżynierów bhp z problematyką wypadków przy pracy. Dokonywania analizy wypadków przy pracy i postępowania powypadkowego - ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; postępowania w przypadku chorób zawodowych.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu prawnej ochrony pracy, analizy zagrożeń oraz fizjologii i ergonomii.

Zakres tematyczny

Definicja wypadków przy pracy. Cechy wypadków przy pracy - nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna, związek z pracą. Orzecznictwo sądowe. Wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy. Zgłaszanie wypadków przy pracy. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Dokumentacja wypadków przy pracy. Metody badania wypadków przy pracy. Wykaz chorób zawodowych. Postępowanie w przypadku chorób zawodowych. Rozpoznawanie chorób zawodowych. Zgłaszanie podejrzenia choroby zawodowej. Ocena narażenia zawodowego. Orzekanie o rozpoznaniu choroby zawodowej.

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy (z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych).

Ćwiczenia: pogadanka, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja dydaktyczna, praca ze źródłem drukowanym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zasady oceniania kolokwium pisemnego – pytania otwarte. Ocena:

2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami.
3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zadaniem.
3,5 - praca przeciętna, niekompletna, wykonana poprawnie ale z brakami.
4,0 - praca dobra pod względem treści, zakresu i oryginalności.
4,5 - praca ponad dobra (treść, zakres i oryginalność).
5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na wysokim poziomie merytorycznym.

Skala ocen z kolokwium pisemnego – test zamknięty. Pkt ocena:

0-59 - 2,0
60-67 - 3,0
68-75 - 3,5
76-83 - 4,0
84-92 - 4,5
93-100 - 5,0

Literatura podstawowa

  1. Gałusza M., Tanger W., Wypadki i choroby zawodowe i dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo. Wyd. Tarbonus, Kraków 2008.
  2. Pawłowska Z. (red.), Podstawy prewencji wypadkowej. Wyd. CIOP, Warszawa 2008.
  3. Rybakowski M., Drogowe wypadki przy pracy i ich opiniowanie. UZ, Zielona Góra 2011.
  4. Wojciechowska-Piskorska H., Wypadki przy pracy. Wyd. ODDK, Gdańsk 2009.

Literatura uzupełniająca

  1. Pietrzak L., Modele wypadków przy pracy. „Bezpieczeństwo Pracy” 10/2003.
  2. ATEST (Czasopismo - miesięcznik).
  3. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka (Czasopismo - miesięcznik).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Patryk Krupa (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 01:14)